Skolefritidsordning (SFO)

Åsnes kommune skal gi elever i 1. – 4. klasse, som har behov for det, et godt og rimelig skolefritidstilbud. Skolefritidsordningen er en del av skolen og ligger under rektors ledelse.

Tilbudet organiseres som en frivillig del av grunnskoletilbudet. Tilbudet skal dekke barnas behov for hvile, aktivitet og omsorg samt foresattes behov for tilsyn til barna innenfor normal arbeidstid. Ved Sønsterud skole og Flisa skole er det satt av et innendørsområde som disponeres av skolefritidsordningen. Elevene ved Jara skole har SFO-tilbud ved Mosogn SFO

 

Kontaktinformasjon

EnhetSFO-ansvarligTelefon 
Sønsterud SFORagnhild Oudenstad62958704 E-post
Flisa SFOLaila Stensbøl62953068 E-post
Mosogn SFOInger Marie Myhren48130281E-post

 

 

Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent mandag – fredag, fra kl. 07.00 – 16.30.

Innenfor den ytre tidsrammen fastsetter enhetsleder åpningstiden ut fra en vurdering bygd på brukernes behov og hensynet til en best mulig disponering av personalet.

Skolefritidsordningen er stengt i juli måned og skolens jule- og påskeferier. I perioder med lav deltagelse vil kommunen samordne skolefritidsordningene mellom flere skoler.

Noen skolefritidsordninger kan derfor bli stengt i skoleferiene. Barna vil da få tilbud om å bruke en annen ordning.

 

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass må skje med 1 – én – måneds varsel.

Plassen kan bare sies opp fra den 1. – første – i hver måned.

Ved oppsigelse av plass etter 1. mai må det betales for resten av SFO-året, det vil si mai og juni.

For å si opp SFO-plassen må du logge inn i Foreldreportalen med ID-porten.

 

Søke/endre plass ved SFO

Fristen for å søke om SFO-plass er 1. april, hvert år.

For å søke eller endre SFO-plass må du logge inn i Foreldreportalen med ID-porten.

Barn med spesielle behov fra 5. – 7. klasse kan søke om plass ved SFO. 

 

Priser for SFO

Priser for SFO
Plass Sats pr. måned
Elever på 1., 2. og 3. trinn med plass inntil 12 timer pr. uke 0,-
Elever på 1., 2. og 3. trinn med plass over 12 timer pr. uke 1375,-
Elever på 4. trinn med plass inntil 12 timer pr. uke 1640,-
Elever på 4. trinn med plass over 12 timer pr. uke 2750,-
Timepris 190,-

 

Plass inntil 12 timer ukentlig:  Ved behov for utvidet plass i ferier, kan foresatte få tilbud om å betale full månedsbetaling (plass over 12 timer) og dermed benytte hele åpningstiden. OBS: Det er viktig å overholde fristen for feriepåmelding.

Plass over 12 timer ukentlig: Plassen kan benyttes i hele åpningstiden. OBS: Det er viktig å overholde fristen for feriepåmelding.

Betaling innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.  

Ved behov for kjøp av ekstra timer i SFO er dette en mulighet. Pris pr. time er kr. 190,- som faktureres etterskuddsvis. Ta kontakt med leder ved SFO for å høre om det passer.

 

Gratis SFO for 1. , 2.  og 3. trinn

I de senere år er det på nasjonalt nivå vedtatt at elever på 1. trinn og 2. trinn skal få tilbud om 12 timer gratis SFO.

Fra 1. august 2024 blir ordningen utvidet til også å gjelde 3. trinn.

Foresatte må likevel søke om plass, som tidligere. 

For elever på 1., 2.  og 3. trinn som har SFO-plass over 12 timer pr. uke er betalingssatsen halvparten av ordinær plass over 12 timer pr. uke, det vil si kr. 1375,-.  

 

Redusert foreldrebetaling 

Det er redusert foreldrebetaling i SFO for 1. til 4. trinn for husholdninger med lav inntekt. I tillegg er det gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilte behov. Ordningene er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen. 

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris. 

Fra 1. januar 2024 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn 

  • Kr. 252.083 for elever 1.-3. trinn med plass over 12 timer pr. uke
  • Kr. 300.667 for elever på 4. trinn med plass inntil 12 timer pr. uke
  • Kr. 504 167 for elever på 4. trinn med plass over 12 timer pr. uke.

 

Redusert foreldrebetaling omfatter ikke eventuelle kostpenger.

Moderasjonsordninger i SFO

 

Krav til dokumentasjon

For redusert foreldrebetaling 1.- 4.- trinn gjelder dette: 

Opplysninger om husholdningens inntekt hentes inn av kommunen.  For SFO-året 2024/2025 er det skattemeldingen for 2023 som legges til grunn.

Men hvis det er store endringer i husholdningens inntekt som ikke vises i skattemeldingen, må det legges ved annen dokumentasjon.

Eksempel på dokumentasjon:

* Lønnslipper

* Trygdeutbetalingsblanketter

* Arbeidsavklaringspenger

* Studentbevis/bekreftelse på studieplass

 

 

Slik søker du

Søknaden om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. til og med 4. trinn, for husholdninger med lav inntekt sendes elektronisk ved å bruke dette skjemaet. Dette gjelder også for elever i Mosogn SFO.

Søknader som er sendt før 1. august vil gjelde fra 1. august, og ut skoleåret. Dette gjelder også for søknader som blir sendt 1. august. Det er derfor først for søknader sendt 2. august og senere, at vedtaket ikke vil få virkning før første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det er mulig å søke gjennom hele året, men vedtak om redusert betaling vil altså ikke ha tilbakevirkende kraft. Behandlingstid er tre uker.

For søknader som gjelder for elever på 5.- 7. trinn med særskilt behov, må behovet dokumenteres. Dette må legges ved søknaden . Søknad om gratis SFO for elever med særskilt behov i 5.- 7. trinn sendes til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa. 

Denne søknaden må inneholde opplysninger om eleven og om på hvilket grunnlag det søkes på, samt personopplysninger om den foresatte som søker.

 

Klage på vedtaket

Klage på vedtaket reguleres av forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til kommunen etter hovedregelen i forvaltningsloven § 28 andre ledd.