Skolefritidsordning (SFO)

Åsnes kommune skal gi elever i 1. – 4. klasse, som har behov for det, et godt og rimelig skolefritidstilbud. Skolefritidsordningen er en del av skolen og ligger under rektors ledelse.

Tilbudet organiseres som en frivillig del av grunnskoletilbudet. Tilbudet skal dekke barnas behov for hvile, aktivitet og omsorg samt foresattes behov for tilsyn til barna innenfor normal arbeidstid. Ved alle skolene er det satt av et innendørsområde som disponeres av skolefritidsordningen.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinfo
Enhet SFO-ansvarlig Telefon  
Sønsterud SFO Ragnhild Oudenstad 62958704 (Sønsterud) E-post
Flisa SFO Ragnhild Oudenstad 62953068 (Flisa) E-post

 

 

Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent mandag – fredag, fra kl. 07.00 – 16.30.

Innenfor den ytre tidsrammen fastsetter enhetsleder åpningstiden ut fra en vurdering bygd på brukernes behov og hensynet til en best mulig disponering av personalet.

Skolefritidsordningen er stengt i juli måned og skolens jule- og påskeferier. I perioder med lav deltagelse vil kommunen samordne skolefritidsordningene mellom flere skoler.

Noen skolefritidsordninger kan derfor bli stengt i skoleferiene. Barna vil da få tilbud om å bruke en annen ordning.

 

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass må skje med 1 – én – måneds varsel.

Plassen kan bare sies opp fra den 1. – første – i hver måned.

Ved oppsigelse av plass etter 1. mai må det betales for resten av SFO-året, det vil si mai og juni.»

For å si opp SFO-plassen må du logge inn i Foreldreportalen med ID-porten.

 

Søke/endre plass ved SFO

Fristen for å søke om SFO-plass er 1. april, hvert år.

For å søke eller endre SFO-plass må du logge inn i Foreldreportalen med ID-porten.

Barn med spesielle behov fra 5. – 7. klasse kan søke om plass ved SFO. 

 

Priser for SFO

Priser for SFO
Plass Sats pr. måned
Inntil 12 timer pr. uke 1590,-
Over 12 timer pr. uke 2570,-
Timepris 170,-

 

Plass inntil 12 timer ukentlig:  Ved behov for utvidet plass i ferier, kan foresatte få tilbud om å betale full månedsbetaling og dermed benytte hele åpningstiden. OBS: Det er viktig å overholde fristen for feriepåmelding.

Plass over 12 timer ukentlig: Plassen kan benyttes i hele åpningstiden. OBS: Det er viktig å overholde fristen for feriepåmelding.

Betaling innkreves over 11 måneder. Juli er betalingsfri måned.  

Søskenmoderasjon ytes slik: 30 % for barn nummer to og 50 % for barn nummer tre eller flere.

 

Gratis SFO for 1. trinn fra skoleåret 2022/2023

I statsbudsjettet for 2022 ble det vedtatt 12 timer gratis SFO for elever på 1. trinn. Ordningen skal gjelde fra skoleåret 2022/2023.

Foresatte må likevel søke om plass, som tidligere. Åsnes kommune har endret vedtektene for den kommunale skolefritidsordningen, slik at kommunen nå tilbyr plasstypene "Inntil 12 timer pr. uke" og "Over 12 timer pr. uke".

For elever på 1. trinn som har SFO-plass over 12 timer pr. uke er betalingssatsen halvparten av ordinær plass over 12 timer pr. uke, det vil si kr. 1285,-.  

 

Redusert foreldrebetaling 

I august 2020 ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn for husholdninger med lav inntekt. I tillegg ble det innført gratis SFO for elever på 5.- 7. trinn med særskilt behov. Fra høsten 2021 gjelder den nasjonale ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling også 3.- 4. trinn. Ordningene er regulert i forskrift til opplæringsloven kapittel 1B om skolefritidsordningen. 

Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris. Fra 1. januar 2022 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr 471 167.

Redusert foreldrebetaling omfatter ikke eventuelle kostpenger.

Moderasjonsordninger i SFO

 

Krav til dokumentasjon

For redusert foreldrebetaling 1.- 4.- trinn gjelder dette: For skoleåret 2022/2023 SKAL skattemelding for 2021 legges ved søknaden. Hvis det er endringer i husholdningens inntekt som ikke vises i skattemeldingen, må det i tillegg legges ved annen dokumentasjon.

Eksempel på tilleggsdokumentasjon:

* Lønnslipper

* Trygdeutbetalingsblanketter

* Arbeidsavklaringspenger

* Studentbevis/bekreftelse på studieplass

For søknader som gjelder for elever på 5.- 7. trinn med særskilt behov, må behovet dokumenteres. Dette må legges ved søknaden.

 

Slik søker du

Søknader som er sendt før 1. august vil gjelde fra 1. august, og ut skoleåret. Dette gjelder også for søknader som blir sendt 1. august. Det er derfor først for søknader sendt 2. august og senere, at vedtaket ikke vil få virkning før første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Det er mulig å søke gjennom hele året, men vedtak om redusert betaling vil altså ikke ha tilbakevirkende kraft. Behandlingstid er tre uker.

Søknaden om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. til og med 4. trinn, for husholdninger med lav inntekt, sendes til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa. 

Søknaden må inneholde opplysninger om eleven (navn, adresse, skole, søsken, oppholdstid i SFO), samt opplysninger om foresatt som søker (navn, adresse, fødselsnummer 11 siffer, adresse, telefonnummer, epostadresse).

I tillegg må det stå om det er flere voksne i husholdningen (ektefelle/samboer) og da evt. opplysninger om denne personen. Dokumentasjon på inntekt MÅ legges ved (se avsnitt om krav til dokumentasjon).

Søknad om gratis SFO for elever med særskilt behov i 5.- 7. trinn sendes til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa. 

Søknaden må inneholde opplysninger om eleven (som over) og om på hvilket grunnlag det søkes på, samt opplysninger om den foresatte som søker (som over).

Det finnes ikke noe fast søknadsskjema for disse ordningene, så søkere bes forfatte søknaden som fritekst ut fra føringene nevnt lenger opp.

Klage på vedtaket

Klage på vedtaket reguleres av forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til kommunen etter hovedregelen i forvaltningsloven § 28 andre ledd.