Skolefritidsordning (SFO)

Åsnes kommune skal gi elever i 1. – 4. klasse, som har behov for det, et godt og rimelig skolefritidstilbud. Skolefritidsordningen er en del av skolen og ligger under rektors ledelse.

Tilbudet organiseres som en frivillig del av grunnskoletilbudet. Tilbudet skal dekke barnas behov for hvile, aktivitet og omsorg samt foresattes behov for tilsyn til barna innenfor normal arbeidstid. Ved alle skolene er det satt av et innendørsområde som disponeres av skolefritidsordningen.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinfo
Enhet SFO-ansvarlig Telefon  
Jara SFO Madelaine Thomassen Brand 62953261 E-post
Sønsterud SFO Ragnhild Oudenstad 62958704 E-post
Flisa SFO Rita Diesen 62953068 E-post

 

Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent mandag – fredag, fra kl. 07.00 – 16.30.

Innenfor den ytre tidsrammen fastsetter enhetsleder åpningstiden ut fra en vurdering bygd på brukernes behov og hensynet til en best mulig disponering av personalet.

Skolefritidsordningen er stengt i juli måned og skolens jule- og påskeferier. I perioder med lav deltagelse vil kommunen samordne skolefritidsordningene mellom flere skoler.

Noen skolefritidsordninger kan derfor bli stengt i skoleferiene. Barna vil da få tilbud om å bruke en annen ordning.

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass må skje med 1 – én – måneds varsel.

Plassen kan bare sies opp fra den 1. – første – i hver måned.

Ved oppsigelse av plass etter 1. mai må det betales for resten av SFO-året, det vil si mai og juni.»

For å si opp SFO-plassen må du logge inn i Foreldreportalen med ID-porten.

Søke/endre plass ved SFO

For å søke eller endre SFO-plass må du logge inn i Foreldreportalen med ID-porten.

Barn med spesielle behov fra 5. – 7. klasse kan søke om plass ved SFO. 

BETALING FOR OPPHOLD I SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Betalingssatser for opphold i SFO fra 01.08.
(Betaling innkreves over 11 måneder)  

 

Plass under 10 timer:  – ved behov for utvidet plass i ferier, kan foresatte få tilbud om å betale full månedsbetaling. Plassen kan da benyttes ubegrenset. Full månedsregning gjelder uansett om man benytter seg av 1 eller 4 dager

 

Plass over 10 timer: – plassen kan benyttes ubegrenset også i ferier. Viktig å overholde frist for påmelding.

 

Tilbud under 10 t per uke

1500,00

Tilbud 10 t eller mer pr uke

2440,00

Timepris

150,00

Søskenmoderasjon ytes slik:
30 % for barn nummer to og 50 % for barn nummer tre eller flere.