Kommunefysioterapitjenesten

Kommunefysioterapitjenesten yter tjenester til innbyggere i Åsnes kommune.

Formålet med tjenesten er å bidra til at du oppnår best mulig funksjon etter skade, sykdom eller medfødte lidelser, og at du får informasjon og veiledning om hvordan du selv kan ta best mulig vare på din helse.

Fysioterapitjenesten er en del av avdeling for ergoterapi, fysioterapi og friskliv og er lokalisert i Åsnes sykehjem, Rådhusgata 10, Flisa.

 

Kommunefysioterapitjenesten gir tilbud til:

Barn og unge 0- 20 år:

 • Utredning av behov og tiltak for barn og unge med funksjonsproblemer eller som står i fare for å utvikle slike problemer
 • Veiledning av aktuelle samarbeidspartnere
 • Forebyggende tiltak for enkeltindivider eller grupper
 • Tilbud om mor/ barn-gruppe til alle nybakte mødre

Kontaktperson: Thomas Meiningen
 

Voksne og eldre:

 • Oppfølging og opptrening til aktuelle brukere på rehabiliterings-  og korttidsplass på sykehjem.
 • Tilbud om fysioterapi og trening individuelt og i gruppe, i kommunefysioterapiens lokaler 
 • Veiledning av personell på langtidsavdelinger
 • Hjemmebesøk for pasienter som ikke er i stand til å komme til fysioterapeutens lokaler
 • Hverdagsrehabilitering
   

Tjenestetilbudet er rettet mot brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene.

Kontaktperson: Jan E. Andresen


Pasientreiser
For pasienter som er i behov av drosje til/fra fysioterapeutens lokaler kan fysioterapeuten rekvirere drosje (pasientreise). Dette koster 146,- en vei, frem til egenandelstak 1 er nådd, og du automatisk får frikort. Egenandelstak 1 er for 2020 på 2460,-. Under egenandelstak 1 inngår også egenandeler ved bl. annet lege samt legemidler og utstyr på blå resept. For mer informasjon se: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester

Kontaktinfo

Thomas Meiningen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 916 39 036
Jan Egil Andresen
Fysioterapeut
E-post
Telefon 62 95 69 49