Kommunefysioterapitjenesten

Kommunefysioterapitjenesten yter tjenester til innbyggere i Åsnes kommune.

Formålet med tjenesten er å bidra til at du oppnår best mulig funksjon etter skade, sykdom eller medfødte lidelser, og at du får informasjon og veiledning om hvordan du selv kan ta best mulig vare på din helse.

Fysioterapitjenesten er en del av avdeling for ergoterapi, fysioterapi og friskliv og er lokalisert i Nedre Kjølen bo- og aktivitetshus, Frøyas gate 8, Flisa.

 

Kommunefysioterapitjenesten gir tilbud til:

Barn og unge 0- 16 år:

  • Utredning av behov og tiltak for barn og unge med funksjonsproblemer eller som står i fare for å utvikle slike problemer
  • Veiledning av aktuelle samarbeidspartnere
  • Forebyggende tiltak for enkeltindivider eller grupper

Kontaktperson: Thomas Meiningen 
Epost 
Telefon: 91 63 90 36

Voksne og eldre:

  • Oppfølging og opptrening til aktuelle brukere på rehabiliterings-  og korttidsplass på sykehjem.
  • Tilbud om fysioterapi og trening individuelt og i gruppe, i kommunefysioterapiens lokaler 
  • Veiledning av personell på langtidsavdelinger
  • Hjemmebesøk for pasienter som ikke er i stand til å komme til fysioterapeutens lokaler
  • Hverdagsrehabilitering 
     

Tjenestetilbudet er rettet mot brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene. 

Kontaktperson: Emilie Strand Berg  
Epost 
Telefon: 91 63 90 88

 

 

 

Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi


Fra 1. februar 2021 er det innført egenandel på kommunal fysioterapibehandling i Åsnes kommune. 

Kommunen har fått reduserte overføringer fra staten siden 1.1.2017 da det er forventet innkreving av egenandeler fra pasienter. Grunnet tekniske forhold er dette ikke igangsatt tidligere.

Hvem skal betale egenandel? 
· Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging.

Hvem skal ikke betale egenandel? 
· Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem. 
· Pasienter med godkjent yrkesskade. 
· Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis hverdagsrehabilitering. 
· Når man har oppnådd frikort for egenandeler. P.t. kr 2921,-

 

Hva skal du betale?  
· Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takstene er de samme som gjelder for fysioterapi på fysikalsk institutt. For året 2021 er egenandelene for de mest brukte takster slik:

 

Type behandlingEgenandel
Undersøkelse, første gang185,-
Behandling 20 min131,-
Behandling utover 20 min per påbegynte 10 minutt40,-
Gruppetrening102,-

 

Hvordan skal egenandelen betales?  
· Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen. 
· Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd frikort skal du ikke betale egenandeler. Egenandelstaket er p.t. 2921,-

 

For mer informasjon om fysioterapi og egenandeler se helsenorge.no og kommunens internettsider

 

Pasientreiser

For pasienter som har behov for drosje til/fra fysioterapeutens lokaler kan fysioterapeuten rekvirere drosje (pasientreise). Det kreves egenandel for rekvirert drosje til man når egenandelstaket på 2921,-.

For mer informasjon se: https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/frikort-for-helsetjenester

Kontaktinfo

Emilie Strand Berg
Fysioterapeut
E-post
Mobil 91 63 90 88
Thomas Meiningen
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 94 01 73 18