Barne- og familieteamet

Barne- og familieteamet er kommunens tilbud vedrørende barn og unges psykiske helse.

Barne- og familieteamet tar barnas perspektiv, og ser på barna og familien som en helhet. Vi samarbeider med andre tjenester som yter hjelp familien har behov for.

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Postadresse: Barne- og familieteamet, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefonnummer: 62956770

 

Tjenestens mål: Tidlig intervensjon i forhold til risikoutsatte barn og unge, er Barne- og familieteamets hovedanliggende. Barne- og familieteamet skal være et lavterskeltilbud til barn/unge og familier som strever med ulike vansker som påvirker barns psykiske helse. Vi ønsker å gi hjelp på et så tidlig tidspunkt at problemene forsvinner eller reduseres med begrenset innsats. Vi tar utgangspunkt i det barnet og deres omsorgspersoner opplever som strevsomt. Barne- og familieteamet har et pådriveransvar i forhold til barn og unges psykiske helse på systemnivå. Vi har fast samarbeid med alle tjenester i kommunen som arbeider med barn og ungdom.

 

Lovgrunnlag/det som regulerer familieteamets arbeid:

Veileder IS-1405 fra Sosial- og helsedirektoratet, ”Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene”

Lov om helsetjenester i Kommunen

Lov om helsepersonell

Lov om pasientrettigheter

Lov om barn og foreldre

Kommunens overordnede styringskort

 

Hvem kan få tjenesten:

Barn og unge, i hovedsak fra 0 til 13 år, maksimum 18 år, og deres familier. Vi starter arbeidet i en familie med en samtale hvor vi vurderer hjelpebehov. Henviser er ofte til stede i denne samtalen.

 

Tjenesten kan omfatte:

* Støtte og veiledningssamtaler med barn og unge.

* Støtte og veiledningssamtaler med foreldre.

* Samarbeid med, og henvisning til, aktuelle instanser på bakgrunn av brukernes samtykke.

* Offentlige tjenester kan også henvende seg for anonyme drøftinger, eller råd og veiledning i saker Barne- og familieteamet ikke arbeider med.

* Vi kan være en pådriver til Individuell plan, dersom det anses som aktuelt.

* Barne- og familieteamet kan drive prosjekter som innbefatter for eksempel kurs og samtalegrupper.

 

Personell: Helsefaglig, sosialfaglig og familieterapeutisk kompetanse. Søknad: Vi arbeider på bakgrunn av kontakt fra foreldre, og henvisning fra offentlige tjenester, som bl.a. barnehage, skole, helsesykepleiere, leger, psykisk helseteam, PPT, barneverntjenesten.

Henvisning til Barne- og familieteamet skjer på bakgrunn av samtykke fra bruker. Saksbehandlingstid: Tilbakemelding til bruker innen 3 uker.

Egenbetaling : Tjenesten er gratis.

Hva gjør du hvis du ikke er fornøyd: Du kan sende en skriftlig eller gi en muntlig tilbakemelding til ledende helsesykepleier ved helsestasjonen.