Barne- og familieteamet

Barne- og familieteamet er kommunens tilbud vedrørende barn og unges psykiske helse.

Barne- og familieteamet tar barnas perspektiv, og ser på barna og familien som en helhet. Vi samarbeider med andre tjenester som yter hjelp familien har behov for.

 

Telefonen og ekspedisjonen på Åsnes helsestasjon er stengt tirsdager og torsdager. Publikum kan henvende seg på mandager fra kl. 09.15 – 15.30 og på onsdager og fredager fra kl. 08.00 – 15.30.

 

Besøksadresse: Negardsvegen 1, 2270 Flisa

Postadresse: Barne- og familieteamet, Rådhusgata 1, 2270 Flisa

Telefonnummer: 62956770

 

Tjenestens mål: Tidlig intervensjon i forhold til risikoutsatte barn og unge, er Barne- og familieteamets hovedanliggende. Barne- og familieteamet skal være et lavterskeltilbud til barn/unge og familier som strever med ulike vansker som påvirker barns psykiske helse. Vi ønsker å gi hjelp på et så tidlig tidspunkt at problemene forsvinner eller reduseres med begrenset innsats. Vi tar utgangspunkt i det barnet og deres omsorgspersoner opplever som strevsomt. Barne- og familieteamet har et pådriveransvar i forhold til barn og unges psykiske helse på systemnivå. Vi har fast samarbeid med alle tjenester i kommunen som arbeider med barn og ungdom.

 

Lovgrunnlag/det som regulerer familieteamets arbeid:

Veileder IS-1405 fra Sosial- og helsedirektoratet, ”Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene”

Lov om helsetjenester i Kommunen

Lov om helsepersonell

Lov om pasientrettigheter

Lov om barn og foreldre

Kommunens overordnede styringskort

 

Hvem kan få tjenesten:

Barn og unge, i hovedsak fra 0 til 13 år, maksimum 18 år, og deres familier. Vi starter arbeidet i en familie med en samtale hvor vi vurderer hjelpebehov. Henviser er ofte til stede i denne samtalen.

 

Tjenesten kan omfatte:

* Støtte og veiledningssamtaler med barn og unge.

* Støtte og veiledningssamtaler med foreldre.

* Samarbeid med, og henvisning til, aktuelle instanser på bakgrunn av brukernes samtykke.

* Offentlige tjenester kan også henvende seg for anonyme drøftinger, eller råd og veiledning i saker Barne- og familieteamet ikke arbeider med.

* Vi kan være en pådriver til Individuell plan, dersom det anses som aktuelt.

* Barne- og familieteamet kan drive prosjekter som innbefatter for eksempel kurs og samtalegrupper.

 

Personell: Helsefaglig, sosialfaglig og familieterapeutisk kompetanse. Søknad: Vi arbeider på bakgrunn av kontakt fra foreldre, og henvisning fra offentlige tjenester, som bl.a. barnehage, skole, helsesykepleiere, leger, psykisk helseteam, PPT, barneverntjenesten.

Henvisning til Barne- og familieteamet skjer på bakgrunn av samtykke fra bruker. Saksbehandlingstid: Tilbakemelding til bruker innen 3 uker.

Egenbetaling : Tjenesten er gratis.

Hva gjør du hvis du ikke er fornøyd: Du kan sende en skriftlig eller gi en muntlig tilbakemelding til ledende helsesykepleier ved helsestasjonen.