Barnekoordinator

Samlet innsats for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Hva er barnekoordinator:

Barnekoordinator er en rolle og et ansvar, som en av de som følger opp barnet fra en hjelpetjeneste i kommunen, blir tildelt. Barnekoordinator skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenester.

Et elektronisk web-basert verktøy i Flyt samspill, med sikker innlogging med ID-porten/MinID/BankID, blir brukt for koordinering av samhandling og dokumentasjon. Barnekoordinator oppretter en Individuell plan i nært samarbeid med familien, og koordinerer innsatsen i oppfølgingen og samhandlingen mellom involverte instanser og familien.

 

Hvem kan få barnekoordinator:

  • Familier som venter barn eller har barn under 18 år                                    
  • Når barn har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne             
  • Barnet har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

 

Hva vil det si for deg/dere å ha en barnekoordinator? Barnekoordinators ansvar:

  • Koordinering av det samlede tjenestetilbudet.
  • Ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.
  • Påse at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet.
  • Påse at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike velferdstjenester eller organisasjoner.
  • Sikre fremdrift i arbeidet med planen.

 

Hvordan få barnekoordinator:

Ta kontakt med administrasjon for barnekoordinatorordningen ved KFF eller helsestasjonen, dersom du/din familie vurderer at dere kvalifiserer for barnekoordinator. Tlf.nr. til kommunens sentralbord: 62956600.

Det sentrale for vurderingen av rett til barnekoordinator skal være hvilket hjelpebehov barnet har, grad av hjelpebehov, og i forlengelsen av dette om barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Barn som ikke oppfyller vilkårene for barnekoordinator, vil ofte kunne oppfylle vilkårene for individuell plan.

 

Andre ordninger og kriterier for samordning av tjenester:

  • Barn, unge og voksne med behov for langvarige og koordinerte tjenester, fra to eller flere tjenesteytere, vil kunne oppfylle vilkårene for individuell plan. Ta kontakt med KFF dersom dette er aktuelt.
  • Barn og ungdom (0-18 år) som har hjelp eller tiltak fra en tjeneste, i tillegg til barnehage/skole, skal tilbys stafettlogg. Dette er en elektronisk plan og samhandlingsverktøy, for målrettet og koordinert tidlig innsats til barn og unge. Snakk med skole/barnehage, annen tjenesteyter du har kontakt med, eller systemansvarlig/lokal administrator for stafettloggen.

 

Klageadgang:

Pasient, bruker eller dennes representant som mener at retten til barnekoordinator er brutt, kan klage til statsforvalteren etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.  

 

Lovgrunnlag:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c; rett til barnekoordinator:

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a.

Samarbeidsplikt: Velferdstjenester skal samarbeide når det er nødvendig for å gi barnet eller ungdommen et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, iht. nasjonal veileder «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier».     

Kontaktinfo

Reidun Reikerås
Tverrfaglig spes.M/h
E-post
Mobil 48 15 29 70