Barnekoordinator

Samlet innsats for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

Hva er barnekoordinator:

Barnekoordinator er en rolle og et ansvar, som en av de som følger opp barnet fra en hjelpetjeneste i kommunen, blir tildelt. Barnekoordinator skal sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenester.

Et elektronisk web-basert verktøy i Flyt samspill, med sikker innlogging med ID-porten/MinID/BankID, blir brukt for koordinering av samhandling og dokumentasjon. Barnekoordinator oppretter en Individuell plan i nært samarbeid med familien, og koordinerer innsatsen i oppfølgingen og samhandlingen mellom involverte instanser og familien.

 

Hvem kan få barnekoordinator:

  • Familier som venter barn eller har barn under 18 år                                    
  • Når barn har alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne             
  • Barnet har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

 

Hva vil det si for deg/dere å ha en barnekoordinator? Barnekoordinators ansvar:

  • Koordinering av det samlede tjenestetilbudet.
  • Ha oversikt over og bidra aktivt til å ivareta kommunens ansvar for nødvendig oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet i form av tilbud om eller ytelse av helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.
  • Påse at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet.
  • Påse at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner, at familien og barnet gis veiledning i deres kontakt med disse, og at det formidles kontakt eller henvisning videre til slike velferdstjenester eller organisasjoner.
  • Sikre fremdrift i arbeidet med planen.

 

Hvordan få barnekoordinator:

Ta kontakt med administrasjon for barnekoordinatorordningen ved KFF eller helsestasjonen, dersom du/din familie vurderer at dere kvalifiserer for barnekoordinator. Tlf.nr. til kommunens sentralbord: 62956600.

Det sentrale for vurderingen av rett til barnekoordinator skal være hvilket hjelpebehov barnet har, grad av hjelpebehov, og i forlengelsen av dette om barnet vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Barn som ikke oppfyller vilkårene for barnekoordinator, vil ofte kunne oppfylle vilkårene for individuell plan.

Andre ordninger og kriterier for samordning av tjenester:

  • Barn, unge og voksne med behov for langvarige og koordinerte tjenester, fra to eller flere tjenesteytere, vil kunne oppfylle vilkårene for individuell plan. Ta kontakt med KFF dersom dette er aktuelt.
  • Barn og ungdom (0-18 år) som har hjelp eller tiltak fra en tjeneste, i tillegg til barnehage/skole, skal tilbys stafettlogg. Dette er en elektronisk plan og samhandlingsverktøy, for målrettet og koordinert tidlig innsats til barn og unge. Snakk med skole/barnehage, annen tjenesteyter du har kontakt med, eller systemansvarlig/lokal administrator for stafettloggen.

 

Klageadgang:

Pasient, bruker eller dennes representant som mener at retten til barnekoordinator er brutt, kan klage til statsforvalteren etter reglene i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.  

 

Lovgrunnlag:

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c; rett til barnekoordinator:

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a.

Samarbeidsplikt: Velferdstjenester skal samarbeide når det er nødvendig for å gi barnet eller ungdommen et helhetlig og samordnet tjenestetilbud, iht. nasjonal veileder «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier».     

 

Brosjyre for nedlasting (PDF, 557 kB)

Kontaktinfo

Reidun Reikerås
Tverrfaglig spes.M/h
E-post
Mobil 48 15 29 70