SLT-koordinator

SLT-arbeid sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet blir mer samkjørt og målrettet.

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

 

SLT-modellen sørger for et samarbeid mellom politi og kommune innen området rus- og kriminalitetsforebygging. SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Den inkluderer også to andre viktig deler av lokalsamfunnet: næringslivet og de frivillige organisasjonene

 

Les mer om kriminalitetsforebygging her

 

SLT-koordinator

I Solør har vi en SLT-koordinator i en 100 % interkommunal stilling i samarbeid mellom Grue, Åsnes og Våler. Åsnes er såkalt settekommune.

SLT-koordinatoren er ansvarlig for samordning, kontinuitet og framdrift i og mellom alle de tre nivåene.

De tre nivåene er politiråd, SLT-koordineringsgrupper og SLT-arbeidsgrupper.

 

 

Natteravning

Ett av de konkrete arbeidsområdene til SLT-koordinatoren er å administrere natteravning. 

Å gå natteravn handler om å være til stede for barn og unge når de ferdes ute på kvelds- og nattetid, ta ansvar og vise medmenneskelig omsorg når de unge trenger det. Man ser en endring i utfordringsbildet for dagens ungdommer. Det er en vesentlig større tilgang på illegale rusmidler, også her i Solør. Man ser også en endring på landsbasis og i Solør på hvem av ungdommene som utforsker illegale rusmidler. Spesielt kokain er mer utbredt og brukt av yngre enn tidligere, og det er gjerne da i festsammenheng. Kokain er svært avhengighetsskapende, på lik linje med for eksempel heroin. Det siste året har det skjedd en holdningsendring som tilsier at det er mer aksept for at kokain brukes på fester. Denne aksepten vises også fra personer som selv kun nyter alkohol. 

Illegale rusmidler finnes i dag i alle slags miljø og ungdomsgrupperinger. Det er ikke bare de mest sårbare som prøver ut rusmidler, men også de ungdommene som kommer fra hjem med trygge, stabile voksne rundt seg. Det har blitt mer aksept for at noen prøver ut illegale rusmidler, og det har blitt mer vanlig.

I og med at vi er klar over at aksepten for å teste illegale rusmidler i festsammenheng har økt, sier dette noe om at natteravning trengs mer enn noen sinne. Ungdommer trenger at trygge edruelige voksne er ute blant de for å forebygge at de prøver første gang. Det er mye illegale rusmidler å få kjøpt over internett, og det er ungdommer som dessverre har avgått med døden da de forsøkte et rusmiddel første gangen.

Det handler også om at vi sammen kan være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet i vårt lokalsamfunn, slik at barn og unge får en tryggere oppvekst.

Som natteravn får du anledning til å diskutere med og lære av andre foreldre. Du får et innblikk i dine barns verden utenfor hjemmets trygge vegger og kunnskap om hva de unge er opptatt av. Det er en av grunnene til at natteravnene i dag regnes som Norges største og kanskje viktigste voksenopplæringsprosjekt.

Ønsker du å gå natteravn, så er alle som er fra 18 år og som er edruelige, trygge voksne velkommen til å gå natteravn. Opp i alder er heller ingen hindring. Du er også velkommen om du er besteforelder eller ikke har egne barn.

Det er mange positive tilbakemeldinger fra de som har gått natteravn. Ungdommene de møter tar gjerne en prat med natteravnene, og de setter pris på at noen er der de er og passer på.

Som natteravn har man også i Solør et veldig godt samarbeid med politiet. Politiet møter opp før natteravnene går ut hvis de ikke er på andre oppdrag som må prioriteres.

Ta gjerne kontakt på:

Epost: jan.bjerktun@asnes.kommune.no

Telefon: 92 08 60 11

Kontaktinfo

Jan Bjerktun
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 92 08 60 11