Hjemmesykepleie (hjemmebasert omsorg)

Hjemmebasert omsorg fokuserer på evne til mestring, tilrettelegging og medvirkning til egen hverdag. Helsetjenester i hjemmet kan gis som hjemmesykepleie, helsetjenester i miljøarbeidertjenesten, psykisk helse og rus.

Telefon avdeling sør: 41 53 15 30

Telefon avdeling nord: 41 53 15 40

 

Tjenesten skal bidra til at du som pasient/bruker:

 • Kan være trygg i eget hjem
 • Skal bli mest mulig selvhjulpen
 • Skal forebygge sykdom og skade
 • Skal få nødvendig helsehjelp-
 • Skal få verdig omsorg ved livets slutt

Helsehjelp i hjemmet blir tildelt til de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tilbudet er ment å være en ytelse når du ikke er i stand til å få dekket dine grunnleggende behov.

 

Hjemmesykepleie

Tildeles personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Åsnes kommune. Helsehjelp i hjemmet er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og /eller funksjonsnedsettelse ikke selv kan oppsøke helsehjelp og som er avhengig av at denne hjelpen gis i eget hjem. Hjelpen kartlegges og fattes av Koordinering, fag og forvaltning (KFF) gjennom et vedtak.

 

Hva kan hjemmesykepleien gjøre?

 • Personlig hygiene
 • Bistand til mobilisering
 • Tilrettelegging av måltider
 • Administrering av medisiner i form av multidose.
 • Omsorg ved livets slutt

 

Hjemmesykepleie omfatter ikke:

 • Pasienter som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal henvises til spesialisthelsetjenesten.
 • Tjenester som for eksempel blodprøver, injeksjoner og stell av sår ytes ikke i hjemmet dersom pasienten kan komme seg til egen fastlege (legekontor) ved egen hjelp, eller ved hjelp av pårørende/ taxi.
 • Følge til lege, tannlege eller andre undersøkelser/behandlinger med medisinsk indikasjon, unntaksvis der følge av pårørende eller frivillige er utelukket.
 • Hårstell foruten hårvask.
 • Fotpleie.
 • Følge til frisør, fotpleier uten medisinsk indikasjon, og lignende.

 

Hva forventes av pasienten?

 • Forståelse for prioritering for tidspunkt for hjelp.
 • Tilrettelegging i hjemmet  for gode arbeidsforhold og installering av ulike hjelpemidler for å utføre forsvarlig helsehjelp for pasienten.
 • Gi beskjed dersom pasienten ikke er hjemme til avtalt tid.
 • Oppgaver som pasienten kan utføre selv, inngår ikke i tjenesten.

 

 

 

Søknadsskjema finner du her

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Hva koster det?

Helsetjenester i hjemmet er gratis

 

Lenkeliste

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Pasient- og brukerrettighetsloven

Artikkelliste