Kreftkoordinator

Stadig flere får kreft, flere overlever kreft og flere lever lengre med sin kreft på grunn av nye og bedre behandlinger. Kreftkoordinatoren skal være synlig og tilgjengelig for alle kreftrammede og deres familie. Den skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose og behandling. 

Kreftkoordinatoren skal være et bindeledd mellom pasienten, kommunehelsetjenesten, fastlegen og spesialhelsetjenesten. Den vil også være med å bidra til å sikre oppfølging av barn og unge som pårørende.

Kreftkoordinatoren er behjelpelig i alle faser av sykdommen, både de som er under behandling, har blitt friske og som må leve med sin kreftsykdom.
 
Terskelen for å komme i kontakt med kreftkoordinatoren skal være så lav som mulig. Målet er å være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.  Det er ikke behov for henvisning fra lege, en kan ta direkte kontakt på telefon, eller ta kontakt med hjemmetjenesten/tildelerenheten i kommunene.
 
Brit Torill Flisvang vil være tilgjengelig på mobiltelefon 488 81 965 tirsdager, torsdager og annenhver fredag (ulike uker). Hun har kontorplass på Åsnes rådhus sammen med Koordinering, fag og forvaltning.

Pakkeforløp for kreftpasienter

Pakkeforløp skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Ved begrunnet mistanke om kreft vil legen henvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for deg og dine pårørende. Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Brit Torill Flisvang er forløpskoordinator for kreft i Åsnes kommune.

 

Helsedirektoratets informasjon om pakkeforløp for kreft

 

 

Oppgaver tilknyttet det forløpskoordinerende arbeidet i kommunen:

• informere, veilede og gi råd til pasient og ev. foreldre/pårørende om pakkeforløp

• samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten

• sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens og/eller foreldres mål, ressurser og behov

• sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere

• sikre samordning av tjenestetilbudet

• initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan

• følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan

• forberede og koordinere aktuelle tiltak/tilbud i kommunen i god tid før utskrivning, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling

Kontaktinfo

Brit Torill Flisvang
Spesialsykepleier
E-post
Mobil 48 88 19 65