Helsetjenester i hjemmet (HBO)

Miljøarbeidertjenesten hos Hjemmebasert omsorg (HBO) skal hjelpe deg slik at du er mest mulig selvstendig i daglige gjøremål.

Miljøarbeidertjenesten hos Hjemmebasert omsorg (HBO) skal bidra til at du som bruker:

- skal være trygg i eget hjem

- skal bli mest mulig selvhjulpen

- skal forebygge sykdom og skade

- skal få de helsetjenester som er nødvendig

- skal få en verdig omsorg ved livets slutt

 

Hvem kan få vedtak fra Miljøarbeidertjenesten hos Hjemmebasert omsorg (HBO)?

Brukere av tjenesten må bo eller oppholde seg i kommunen.

Tilbudet er ment å være en ytelse til deg når du ikke er i stand til å få dekket grunnleggende fysiske eller psykiske behov, eller ikke er i stand til å administrere nødvendig medisinsk behandling.

 

Helsetjenester fra Miljøarbeidertjenesten hos Hjemmebasert omsorg (HBO) skal ytes når du har:

 • nedsatt evne til egenomsorg, som personlig stell og hygiene m.m.
 • nedsatt evne til bevegelse og mobilitet
 • nedsatt evne til å opprettholde ernæring og væskebalanse
 • nedsatt evne til aktivitet, søvn og hvile
 • nedsatt evne til respirasjon, sirkulasjon, og varmeregulering
 • nedsatt evne til å følge opp nødvendig medisinsk behandling
 • nedsatt realitetssans, selvtillit og identitetsfølelse
 • nedsatt evne til sosial fungering på grunn av atferd, kommunikasjon, og kontaktproblemer
 • nedsatt intellektuell fungering på grunn av sykdom eller skade

 

Dette kan det forventes at tjenesteyter gir bistand til etter vedtak:

 • medisinhåndtering
 • smertebehandling
 • sondeernæring
 • prøvetaking av blodsukker
 • stomipleie
 • kateterisering
 • personlig stell, dusj, bad, av – og påkledning, toalettbesøk, stå opp og komme i seng for natta
 • kostveiledning
 • injeksjoner
 • bestilling av timer til lege/ekstern helsehjelp
 • følge til lege/ekstern helsehjelp etter behov
 • tilsyn etter vedtak
 • ringetilsyn utføres etter avtale med pasient
 • du får hjelp ved måltider etter behov, og det blir gjort en ernæringskartlegging
 • følges i hovedsak til sosialt samvær der dette er behov
 • motivasjon, tilrettelegging og oppfølging til fysisk aktivitet
 • du får støttesamtale ved behov
 • bistand til å bestille pasientreiser /TT kort reise/drosje etter behov
 • bistand til handling

 

Dette forventer vi av deg som tjenestemottaker:

 • at du er villig til å installere hjelpemidler i ditt hjem for å hjelpe deg selv, men også for å forhindre arbeidsskader hos personalet
 • at du kan ommøblere om nødvendig
 • at det er lett adgang til hjemmet, farbar vei og utelys
 • at du har forståelse for at hjemmet er arbeidsplass for kommunens ansatte. Ansatte har rett til et røykfritt arbeidsmiljø. Hvis du har hund eller andre kjæledyr som kan virke truende på ansatte, må du ha kontroll på dyret ved besøk av VITT.
 • at du respekterer at personalet har taushetsplikt at du respekterer at personalet ikke kan motta gaver

 

Politiattest: Alle ansatte har gyldig politiattest.

 

Søknad om helsetjenester i hjemmet:

Søknadsskjema finnes her og kan også fås ved henvendelse til kommunens bibliotek.

Søknaden sendes til og behandles av  enheten Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Saksbehandlingstid:

Innen 3 uker.

Forvaltningsloven § 11 a.

 

Hva gjør du om du ikke er fornøyd?

Du kan klage på tjenestens innhold, omfang og utførelse. Virksomheten plikter å gi råd og veiledning i forbindelse med klage. Klage kan framsettes muntlig og/eller skriftlig. Ta kontakt med leder for tjenesten om det er noe du ønsker skulle vært gjort annerledes.

 

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om helsepersonell

Forvaltningsloven

Arbeidsmiljøloven

Kontaktinfo

Marlin Beate Knutzen Ulfsbøl
Leder
E-post
Mobil 48 89 23 15
Anders Flismyren Helland
Leder
E-post
Mobil 94 01 09 34