Praktisk bistand, opplæring (HBO)

Miljøarbeidertjenesten er beregnet på personer som trenger bistand og opplæring til å mestre dagliglivets gjøremål. Formålet er en bedret livskvalitet og øket selvstendighet, og tjenesten skal bidra til at den enkelte kan bo i eget hjem lengst mulig.

Virksomhetens ansatte skal yte tjenester på en slik måte at

 • Mestring og mulighet for utvikling ivaretas
 • Ferdighetsnivået opprettholdes
 • Brukeren blir minst mulig avhengig av tjenestene, både i omfang og over tid
 • Brukeren behandles med respekt og har medbestemmelse med hensyn til tjenestens innhold

 

Hvem kan få målrettet miljøarbeidertjeneste?

Mottakere av tjenesten må bo eller oppholde seg i kommunen.

Innbyggere med nedsatte funksjonsevne av fysisk og/ eller kognitiv art som har behov for veiledning, praktisk bistand og opplæring for å mestre dagliglivets gjøremål kan få miljøarbeidertjeneste. Tjeneste kan ytes i hjemmet, i kommunale omsorgsboliger, i skoler, ved arbeidstiltak og ved dagsenter. 

 

Hva innebærer miljøarbeidertjenester

Miljøarbeidertjenesten er praktisk bistand og opplæring. Formålet er å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen i dagliglivet og å opprettholde ferdigheter. Dette innebærer målrettet arbeid mot de kort- og langsiktige mål du og miljøterapeuten har utarbeidet sammen. Individuell plan kan være et virkemiddel i dette arbeidet.

 

Praktisk bistand:

Praktisk bistand er å veilede og bistå i dagliglivets praktiske gjøremål i og utenfor hjemmet, og slik gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet.

 

Opplæring:

Opplæring er å drive veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål i og utenfor hjemmet, og slik gjøre den enkelte mest mulig selvstendig i dagliglivet.

 

Dette kan forventes av tjenesteyter:

 • Tjenesteyter forholder seg til ditt vedtak med hensyn til innhold og timer
 • Vi bidrar til utarbeidelse av en individuell plan
 • Vi tilrettelegger for læring og mestring
 • Vi forholder oss til vergemålsloven
 • Alle ansatte har taushetsplikt
 • Utarbeidelse av tiltaksplan
 • Deltagelse i gjennomføring og evaluering av mål og tiltak

 

Dette forventer vi av deg som mottar tjenester:

 • Være delaktig i gjennomføring og evaluering av mål og tiltak ut fra dine forutsetninger.
 • At du respekterer de ansatte som jobber hos deg
 • At du gir tilbakemelding hvis din helse- eller ditt funksjonsnivå endres                                                                

Egenbetaling:

For tjenester betales en egenandel i henhold til forskrift  om egenandel for kommunale helse- og omsrogstjenester, fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Vedtak om egenbetaling sendes når nødvendige opplysninger er innhentet.

 

Politiattest:

Alle som arbeider med brukere som kommer inn under Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester må framlegge politiattest.

 

Søknad om praktisk bistand og opplæring:

Søknadsskjema finnes her. 

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Saksbehandlingstid:

Inntil 3 uker

 

Hva gjør du om du ikke er fornøyd?

Du kan klage på tjenestens innhold, omfang og utførelse. Virksomheten plikter å gi råd og veiledning i forbindelse med klage. Klage kan framsettes muntlig og/eller skriftlig. Ta kontakt med leder ved boligen om det er noe du ønsker skulle vært gjort annerledes.

 

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om helsepersonell

Forvaltningsloven

Arbeidsmiljøloven

Vergemålsloven

Kontaktinfo

Marlin Beate Knutzen Ulfsbøl
Leder
E-post
Mobil 48 89 23 15
Anders Flismyren Helland
Leder
E-post
Mobil 94 01 09 34