Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til privatpersoner som ektefelle eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad og hvilket nivå lønnen skal ligge på.  

Kriterier

 Momenter som kan tas i betraktning, er:

  • Den pleietrengende må bo hjemme.
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
  • Hvis du ikke har søkt om hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.
  • Du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • Omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid

Enhet for koordinering, fag og forvaltning vil vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak. Enhet for koordinering, fag og forvaltning skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Slik søker du

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgsstønad.

Du fyller ut søknadsskjema som du finner her (i skjemaet er begrepet "omsorgslønn" brukt, men nå er det "omsorgsstønad" som er det korrekte begrepet).

 

 

Lenkeliste

Omsorgsstønad helsenorge.no

Omsorgsstønad (video) 2. oktober 2017

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-6

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen 

Forskrift om godskriving av pensjonspoeng (omsorgspoeng) for omsorgsarbeid for en syk, en funksjonshemmet eller en eldre person