Dagaktivitet

Mennesker trenger en meningsfull hverdag.

Dagtilbud gir sosialt samvær, struktur i hverdagen, mestring av dagliglivets gjøremål, samt at man kjenner seg til nytte for samfunnet.

Virksomhetens ansatte skal yte tjenester på en slik måte at

 • Mestring og mulighet for utvikling ivaretas
 • Funksjonsnivået opprettholdes eller forbedres
 • Sosiale behov ivaretas
 • Brukeren behandles med respekt og har innflytelse på tjenestens innhold

 

Hvem kan få dagtilbud ved Flisa dagsenter?

Brukere av tjenesten må bo eller oppholde seg i kommunen og være over 18 år.

Tilbudet er ment for personer som av ulike grunner ikke deltar i ordinært arbeidsliv, og som trenger tilrettelagte aktiviteter for slik å delta i et sosialt felleskap, oppleve mestring, samt bidra i samfunnet.

 

Hva innebærer dagtilbudet?

Dagen starter med felles frokost, deretter ulike aktiviteter som for eksempel vaktmestertjeneste, fysisk aktivitet, formingsaktiviteter, vedproduksjon, matlagning, snekkerverksted eller tilrettelagt undervisning i aktuelle tema. 

 

Dette kan forventes av tjenesteyter:

 • Tjenesteyter forholder seg til ditt vedtak mht. innhold og timer.
 • I samarbeid med miljøarbeider utarbeider dere en oversikt over hvilke oppgaver det ønskes bistand/opplæring til, og prioritering av disse innen gitt timeramme.
 • Vi tilrettelegger for læring og mestring.
 • Vi tilbyr et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Alle ansatte har taushetsplikt

 

Dette forventer vi av deg:

 • At du er delaktig i gjennomføring og evaluering av mål og tiltak ut fra dine forutsetninger.
 • At du er villig til å hjelpe andre og være til nytte for nærmiljøet
 • At du respekterer kollegaene dine og overholder taushetsplikten
 • Frammøte til rett tid og avtalte dager

 

Politiattest:

Alle ansatte har gyldig politiattest.

 

Søknad om dagtilbud:

Søknadsskjema finnes her. 

Søknaden sendes til og behandles av avdelingen Koordinering, fag og forvaltning i Åsnes kommune.

 

Saksbehandlingstid:

Innen 3 uker.

Forvaltningsloven § 11 a.

 

Hva gjør du om du ikke er fornøyd?

Du kan klage på tjenestens innhold, omfang og utførelse. Virksomheten plikter å gi råd og veiledning i forbindelse med klage. Klage kan framsettes muntlig og/eller skriftlig. Ta kontakt med leder for dagsenteret om det er noe du ønsker skulle vært gjort annerledes.

 

Lovgrunnlag:

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Pasient- og brukerrettighetsloven

Lov om helsepersonell

Forvaltningsloven

Arbeidsmiljøloven