Landbruk

Kommunene Våler og Åsnes har felles landbrukskontor med Våler som vertskommune. Landbrukskontoret ligger i Våler, og nettsidene til landbrukskontoret er en del av nettstedet til Våler kommune.

Kontoret har ca. 9 årsverk som arbeider innen fagområdene jordbruk, skogbruk, vilt- og utmarksforvaltning. Primærnæringen betyr mye for Solør-regionen, og vi er av de aller største i Norge på korn- og potetproduksjon. Til sammen har vi 145.000 dekar dyrka mark og 1,3 millioner dekar produktiv skog. I tillegg kommer verdifulle utmarksområder.

Saksbehandling i henhold til jordlov, skogbrukslov, konsesjonslov og viltlov, samt forvaltning av produksjonstilskudd, miljøvirkemidler i jord- og skogbruk, bygdeutviklingsmidler, skogfond og viltfondsmidler er sentrale oppgaver.

 

Landbrukskontorets nettsider finner du her