Åsnes nærings- og utviklingsfond

Åsnes nærings- og utviklingsfond gir økonomisk støtte til etablering av ny næringsvirksomhet, til videreutvikling av eksisterende næringsvirksomhet og til å fremme samfunnsutvikling i Åsnes kommune.Penger vekst næring  

Fondet ble etablert i 2016. Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet og bør skje i nært samarbeid med private aktører.

Har du planer eller prosjekter om næringsutvikling, kan du søke om støtte fra dette fondet. Fondet anbefaler at du tar kontakt med Solør Næringshage AS for veiledning før søknaden skrives.  Næringshagen er Åsnes kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling. Se nedenfor hva fondet kan gi støtte til.

Alle søknader om støtte fra Åsnes nærings- og utviklingsfond må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no . Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

 

Søknadsfrist

Det er fire søknadsfrister per kalenderår:

 • Søknadsfrist for tildeling i mars er 1. mars.
 • Søknadsfrist for tildeling i juni er 1. juni.
 • Søknadsfrist for tildeling i september er 1. september.
 • Søknadsfrist for tildeling i desember er 1. desember. 

 

Fondets styre møtes fire ganger i året i etterkant av søknadsfristene.

 

Hvem kan søke?

Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter, samarbeid mellom bedrifter og nyetablerere i Åsnes kommune.

Næringsfondet kan nyttes til tiltak som har som formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Den som søker støtte må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

 

Søknad:

Søknad sendes på søknadsskjema via regionalforvaltning.no

Søknaden skal inneholde:

 • Søkers navn, adresse, telefonnummer, epost, organisasjonsnummer/fødselsnummer
 • Kort informasjon om personene bak prosjektet/tiltaket.
 • Kort informasjon om idé, produkt, marked, opplæringsbehov, kunder, konkurrenter, hindringer, fortrinn osv.
 • Kostnadsplan/kapitalbehov må spesifiseres med relevante kostnadsposter og delsummer. Eget arbeid kan inkluderes som del av finansieringen med kr. 350 pr time.
 • Søker må oppgi hvor mye som er mottatt i bagatellmessig støtte fra det offentlige de siste tre årene.
 • Driftsbudsjett for evt. etableringsår og minimum to hele driftsår.
 • Skatteattest ikke eldre enn 6 måneder. Skatteattest bestilles via Altinn.no.
 • Er selskapet allerede i drift, skal siste års regnskap vedlegges søknaden.

 

Søknadene behandles i fondets styre som offentlige (åpne) dokumenter. Dersom det er forhold i søknaden som søker mener skal unntas offentlighet, må dette tydelig framkomme i søknaden.

Det vil likevel være opp til Åsnes kommune å vurdere om innholdet er av en slik art at det skal unntas offentlighet eller ikke, jmf Lov om offentlighet i forvaltningen. Hvem som får tilskudd og hvor mye som innvilges i tilskudd vil være offentlig.

 

Hva kan det søkes om støtte til?

 • Samlet støtte til private prosjekter skal ikke overstige 50 prosent av prosjektets totale kapitalbehov.
 • Investeringen/prosjektet kan ikke være gjort før søknaden er sendt inn.
 • Det bevilges ikke støtte til å dekke avdrag og renter på lån eller til løpende drift.

 

Prioriterte områder for fondet:

 • Prosjekter som bedrer ungdoms sysselsettingsmuligheter og velferdstilbud. Ved nyetableringer av denne art kan det gis støtte på inntil 75 prosent av prosjektets kapitalbehov.
 • Prosjekter basert på nyskaping innen jord og skog og «det grønne skiftet».
 • Prosjekter/tiltak som fremmer lokalsamfunnsutvikling i form av eksempelvis turisme, reiseliv, infrastruktur mv
 • Prosjekter/tiltak rettet mot barn, unge, kvinner og innvandrere.
 • Prosjekter/tiltak innenfor nyetablering og gründere som ikke kommer i direkte konkurranse med eksisterende foretak
 • Prosjekt/tiltak innenfor akkvisisjon, det vil si målrettet arbeid for å rekruttere næringsvirksomhet til kommunen.

 

Tilskudd fra fondet gis som bagatellmessig støtte.

 

Saksbehandling:

All behandling av søknader om tilskudd fra fondet skal behandles av fondsstyret.

Det skal gis et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Bedrifter som tildeles tilskudd fra fondet kan få informasjon om andre aktuelle virkemidler, og om innovasjonsaktører som næringshager, kunnskapsparken og Innovasjon Norge.

Tilskuddet skal gis i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte og gis som bagatellmessig støtte.

Vedtak om avslag

Vedtak om avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde en begrunnelse.

 

Vedtak om tildeling

Vedtak om tildeling skal gis via et tilsagnsbrev, som skal inneholde følgende:

 1. Formålet med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke
 2. Tilskuddsbeløp og utbetalingsplan
 3. Eventuelt andre vilkår for bruken av midlene
 4. Frist for at mottakeren aksepterer vilkårene
 5. Krav til rapportering og hvilke kostnadsoverslag som er godkjent i henhold til gjeldende retningslinjer
 6. Informasjon om kontrolltiltak som vil bli iverksatt
 7. Mulighet om krav til tilbakebetaling dersom mottakeren ikke bruker tilskuddet i samsvar med angitte forutsetninger

Klage

Vedtak kan påklages etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningen (forvaltningsloven). Klagen skal rettes skriftlig til kommunen innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent.

 

Utbetaling

Tilskuddet vil bli utbetalt når søker har sendt en utbetalingsanmodning.  Utbetalingen skal skje etterskuddsvis. Minst 25 % av tilskuddet kan holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og fondet har mottatt en sluttrapport.

 

Om Åsnes nærings- og utviklingsfond

Det er flere offentlige instanser som har økonomiske virkemidler til rådighet for næringsutviklere (f.eks. Innovasjon Norge), men felles for disse er at beslutningene tas på et nasjonalt nivå med en viss avstand til det lokale behovet.

Åsnes nærings- og utviklingsfond er et helt lokalt fond der fondskapitalen er bygget opp lokalt og der et lokalt styre forvalter fondet med et sett kriterier som er satt opp lokalt.

Fondsstyret velges av kommunestyret for valgperioden. I styret for fondet sitter Einar Toverud (ordfører), John Holen (leder i utvalg for næring og strategi) og Remi Eriksmoen (fra kommunestyret). Styrets representanter fra næringslivet er Per Otto Sletten og Emilie Nohr Kokkin. Styret vurderer innkomne søknader og vedtar bevilgning av pengestøtte.

Fondets kapital bygges opp av overskuddet i driften av Åsnes kommuneskoger KF.

Ettersom Åsnes kommuneskoger er et kommunalt foretak (KF) framgår resultatet fra driften i et eget regnskap, og det er ikke en del av kommunens regnskap.

En stabil avkastning fra kommuneskogen i årene framover vil gi anledning til å bygge opp kapital i et fond for lokalsamfunn- og næringsutviklingstiltak i Åsnes.

Styret kan ikke bevilge tilskudd utover kapitalen i fondet.