Skatt og innkreving

Det offentlige ansvaret for skatt er delt mellom stat og kommune. Staten har ansvaret for fastsettelse av skatter og avgifter, mens kommunen har ansvar for innkreving av skatteartene; forskuddsskatt, restskatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Når det gjelder merverdiavgift så er dette en statlig oppgave.

Skatteoppkreveren hjelper med

* Innbetaling av forskuddsskatt, restskatt, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

* Tilbakebetaling av til gode skatt

 
Skatteetaten hjelper til med

Fastsettelse av skattemessig inntekt, fradrag, formue og gjeld

Beregning av skatten

Skattekort eller utskreven forskuddsskatt

Skatteoppgjør, ligning, etc.

Folkeregister

     
Skatteklagenemd på skatt- og avgiftsområdet

Fra 1.7. 2016 ble Skatteklagenemda landsdekkende. Søknader om ettergivelse av skatt sendes til skatteoppkreveren i bostedskommunen din. Der foretas noe saksbehandling før den videresendes til Skatteklagenemnda for avgjørelse.

 

Arbeidsgiverkontroll

Skatteoppkreveren er pålagt å føre kontroll med at arbeidsgivere fører lønnsregnskap, gjennomfører forskuddstrekk og påleggstrekk, foretar trekkoppgjør (og oppgjør for arbeidsgiveravgift), samt gir opplysninger og oppgaver i samsvar med lover og forskrifter. Åsnes kommune er tilsluttet Arbeidsgiverkontrollen Innlandet Øst.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om innlevering av ulike oppgaver m.v. og innbetaling av skatt.

 

Innkreving av kommunale avgifter og krav

Henvendelser vedrørende innbetalinger rettes til økonomiavdelingen i kommunen.
Hvis et inkassovarsel sendt fra Åsnes kommune ikke blir betalt innen fristen, kan kravet bli sendt til Lindorff AS for innfordring. Går kravet til inkasso, må man i tillegg til hovedkravet betale inkassosalær og forsinkelsesrenter. Går kravet til rettslig inndrivelse påløper med andre ord ytterligere kostnader.

Områdene dette gjelder er:

* Kommunale barnehager og SFO

* Egenandel hjemmetjenester

* Opphold sykehjem

* Husleie

* Tvangsmulkter gitt av kommunen

* Saksbehandlingsgebyr

* Andre krav fra kommunen

 

Eiendomsgebyr har legalpant i eiendommen. Dette betyr at gebyrene kan inndrives før tinglyst pant. Ved skyldige eiendomsgebyr kan kommunen velge å begjære tvangssalg av eiendommen. 

Kontaktinfo

Økonomiavdelingen
E-post
Telefon 62 95 66 00