Må du søke?

Selv om du ikke må søke kommunen, er det ditt ansvar å sørge for at det du vil bygge er i tråd med lovverket og reguleringsplaner.

Kommunen kan hjelpe deg å finne lokale plankart og bestemmelser.

 

 

Når du skal bygge noe, kan det være søknadspliktig etter plan- og bygningslovens (pbl) § 20 - 2 eller det kan være unntatt søknadsplikt etter pbl § 20 - 5 og byggesaksforskriften (SAK 10) § 4 - 1.

Dersom det er søknadspliktig kan det enten være at du må engasjere en ansvarlig søker til å søke for deg, etter pbl § 20-3, eller du kan som tiltakshaver søke selv dersom det du skal gjøre kommer inn under bestemmelsene i pbl § 20-4 og SAK10 § 3-1. 

Mange byggetiltak vil fortsatt være søknadspliktig og trenge tillatelse fra kommunen. Om et tiltak er søknadspliktig eller ikke kommer an på hva som skal gjøres, og omfanget av det, og hva reguleringsplanen sier.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du må sende en byggesøknad til kommunen eller ikke: Bygg uten å søke