Brenning av avfall

Brenning av miljøfarlig avfall er forbudt. Dette er regulert i forurensningsloven, naturmangfoldloven samt Åsnes kommunes lokale forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Bålforbud 15. april - 15. september

 

Hva slags avfall er det lov til å brenne på egen tomt?

Biologisk avfall som løv, kvist og annet hageavfall, rent/ubehandlet trevirke, ubehandlet papir og papp (ikke plastbelagt), dyrefôr (uten emballasje).

 

Brenning av ulovlig avfall:

Med ulovlig avfall menes avfall som påvirker klima og miljøet. Vi kan videre dele opp dette i noen få undergrupper. Disse gruppene er miljøgifter, avfall som gjør skade på miljøet i form av fysisk skade på dyr og mennesker, og avfall som frigjør klima- og miljøgasser.

Miljøgifter er blant annet tungmetaller (bly, kvikksølv, kadmium og krom), dioksiner, PCB og arsen. Gammelt impregnert trevirke utgjør 70 prosent av det totale arsen-utslippet i Norge. Behandlet trevirke er også ulovlig å brenne. Det inneholder stort sett stoffer/gasser som påvirker klimaet og miljøet på en negativ måte.

I undergruppen avfall som gjør skade på miljøet i form av fysiske skader på dyr og mennesker, er det mest vanlige avfallet glass, porselen og metall. Hvis slikt avfall brennes, blir de ofte knust/sprekkes og danner igjen skarpe fragmenter/biter.

Avfall som frigjør klima- og miljøgasser er blant annet behandlet trevirke siden det ofte inneholder stoffer/gasser som påvirker klimaet og miljøet på en negativ måte. I tillegg kan det være plast og andre oljebaserte produkter, møbler, lim og mye mer.

Hvis man skal brenne lovlig avfall (papp, papir og ubehandlet trevirke),er det viktig å gå inn på Midt-Hedmark brann og redningsvesens nettsider og sende inn melding om bål: https://mhbr.no/soknad-om-balbrenning/


Avfall som det er ulovlig å brenne kan du levere på Solør Renovasjons gjenvinningsstasjoner. Det meste er gratis å levere. Les mer her

 

Brenning eller utslipp av klimagasser:

De menneskeskapte utslippene av klimagasser skyldes først og fremst forbrenning av fossile brensler (kull, olje og gass) samt avskoging i tropiske strøk.

Som brenning i denne sammenhengen inkluderes ulovlig brenning av blant annet bokser og væsker som inneholder klimagasser i tillegg til olje og gass. I tillegg vil direkte utslipp av klimagasser fra blant annet klimaanlegg og kjøleanlegg være likestilt med brenning.

Forbudet mot fyring med mineralolje til oppvarming vil også utløse gebyrer ved brenning eller utslipp av klimagasser. I den forbindelse vil det også kunne utløse gebyrer hvis man ikke har utført tiltak i forbindelse med forbudet mot fyring med mineralolje til oppvarming.

 

Gebyrer

Ved brudd mot lovverket om ulovlig brenning vil Åsnes kommune ilegge gebyrer.

Gebyrsatsene finner du her (PDF, 283 kB)

 

Praktisk informasjon om gebyrene/bøtene:

Alle gebyrene er fritatt for merverdiavgift (mva).

Gebyrsatser gjelder per sak og beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunktet en sak er opprettet. En sak kan ha flere sakstyper flettet inn i hverandre. For eksempel kan «brenning av ulovlig avfall» kombineres med både «lite miljøutslipp eller «dumping av forurensede masser» og «brenning eller utslipp av klimagasser».

Et eksempel på en slik sak er at man brenner større mengder med plast, og i tillegg er det slengt på diesel- og oljekanner med rester. Da blir det etter gebyrregulativet gebyr for både «brenning av ulovlig avfall» og for «brenning eller utslipp av klimagasser».

I noen saker kan det også være grunnlag for beregning etter medgått tid, og da vil timesatsen være kr. 1000,- pr. time. I tillegg skal tiltakshaver refundere kommunens utlegg til eventuell fagkyndig bistand.

 

Relevant lovverk: