Reguleringsplaner som er vedtatt

Detaljreguleringsplanen med tilhørende planbestemmelser for Flisa camping ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte 10.05.2021, sak 046/21. Området ligger ved Færder  på nordsiden av utløpet til Flisa elv. Planområdet er om lag 100 dekar og grenser mot Glomma i vest, Flisa elv mot sør, industri- og landbruksområdet i Flobergshagen mot nord og øst.