Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente beskyttelsesrom som skal verne befolkningen mot skader ved krigshandlinger. Tilfluktsrommene er inndelt i private og offentlige rom og er plasserte i de områder man i sin tid regnet med at behovet var størst. Norge har bygget systematisk tilfluktsrom siden 2. verdenskrig, men i 1998 ble det ikke lenger pålagt å bygge tilfluktsrom.

Private tilfluktsrom

Private tilfluktsrom er for dem som er tilknyttet en eiendom. Det kan for eksempel være personer som oppholder seg i kontorbygninger, skoler, barnehager, borettslag, bedrifter, butikker og hoteller. Private tilfluktsrom er bygget på byggherrens regning. Eier av bygget har ansvaret for å vedlikeholde rommet i fred og klargjøre og drifte av rommet ved beredskap. Det skal være skiltet til tilfluktsrommet inne i bygget. I Åsnes er det registrert 18 private tilfluktsrom.

Offentlige tilfluktsrom

Offentlige tilfluktsrom er for alle som oppholder seg i det aktuelle området. Kommunen eier disse rommene og har ansvaret for vedlikehold. Denne type tilfluktsrom ble primært bygget i byer og større tettsteder for å gi vern for folk som er konsentrert utendørs i bysentra, trafikkområder og lignende, og de er skiltet på utsiden. Ikke alle kommuner har offentlige tilfluktsrom. Åsnes har ingen offentlige tilfluktsrom.

Kart over offentlige tilfluktsrom i Norge

Varsling av sivilbefolkningen ved bruk av sirener/tyfoner

I fredstid er det Politiet som har ansvaret for å løse ut varsel.
I krig kan Sivilforsvaret utløse varslingsanleggene ved fare for flyangrep.

Slik får du informasjon ved kriser

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med å utvikle et nytt nasjonalt mobilbasert varslingssystem, som kan nå hele befolkningen, som et supplement til dagens tyfonvarsling.

Et nytt mobilbasert system vil kunne varsle alle som oppholder seg innenfor et bestemt område, uavhengig av nasjonalitet, tilhørighet eller operatør. Det vil også gi muligheter til å nå langt flere, ettersom det ikke kun baserer seg på et lydsignal.

Sivilforsvaret inngår i landets atomberedskap og utfører rutinemessige målinger av bakgrunnsstråling på faste målepunkter. Utover disse vil Sivilforsvaret kunne utføre målinger som følge av atomhendelser, for eksempel ved radioaktiv forurensning/nedfall. Resultatet av målingene rapporteres til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).