Offentlig avløp

Åsnes kommune har 4 avløpsrenseanlegg; Flisa (RA1), Berg/Kvisler (RA2), Skalbukilen (RA3) og Søgårdshaugen (RA4).

Flisa renseanlegg er det største i kommunen med kapasitet for 8100 pe. Dette forventes å dekke behovet langt inn i framtiden. Pr. 2018 er om lag 5200 pe daglig belastning på anlegget inklusive 40 kbm septikk fra spredt avløp. 

Flisa renseanlegg ble tatt i bruk i 1982, og er et mekanisk/kjemisk,  sekundærfellingsanlegg med forbehandling i sand- og fettfang og forsedimentering,  doseringspunkt med jernklorid, flokkulering og etter sedimentering i to linjer,  Renset avløpsvannet slippes ut i Glomma. Rensedistriktet består av tettstedene Flisa, Kjellmyra, Sønsterud, Flobergshagen, Kveset og Arneberg. 

Anlegget har septikmottak, bestående av et 100 m3 basseng som septikken oppbevares i før det blandes med slammet i fortykkeren. Slammet avvannes i sentrifuge, ca 600 kbm/år og kjøres til Våler kommune for mellomlagring.

Berg/Kvisler renseanlegg har kapasitet for 835 personer. Dagens belasting er 200 pe.  Renseanlegg ble tatt i bruk i 1978, og ble da bygd som et biologisk anlegg. Det er nå bygd om til et makanisk/kjemisk anlegg med forbehandling i sand- og fettfang og kjemisk felling med aluminiumsulfat. Renset avløpsvannet slippes ut i Glomma.

Skalbukilen renseanlegg er dimensjonert for 300 pe. Dagens belastning er 170 pe. Renseanlegg ble tatt i bruk i 1981, og er et simultan felling anlegg med forbehandling i sand- og fettfang og kjemisk felling med aluminiumsulfat. Renset avløpsvannet slippes ut i elva Flisa.

Søgårdshaugen renseanlegg er dimensjonert for 50 pe som er dagens belastning.  Renseanlegg ble tatt i bruk i 1988, og er et primærfellingsanlegg med forbehandling i sand- og fettfang, og kjemisk felling med aluminiumsulfat. Renset avløpsvannet slippes ut til Gjesåssjøen.

 

Avløpspumpestasjonene

Åsnes kommune har totalt 35 pumpestasjoner, hvorav 28 av dem har overløp. Alle pumpestasjoner har installert elektronisk overvåking med sms utsendinger på feilmeldinger. Det er installert 2 pumper i alle stasjonene med unntak av PA1 der det er 3 pumper. PA17 har èn pumpe.

PA1 og PA22 pumper avløpsvannet via felles trykkledning inn på Flisa avløpsrenseanlegg.

 

Ledningsnettet

Avløpsvannet føres i omfattende ledningsnett via kummer og pumpestasjoner  fra abonnent til renseanlegg og er kartlagt i det digitale fagsystemet Gemini VA.  I Gemini VA ligger også opplysninger om anleggsår, dimensjoner på ledningsnett mm.

Eksempel på ledningskart avløp

 

Områder med private avløpsanlegg

Utenom rensedistriktene finnes ca. 2300 separate avløpsanlegg i kommunen. Septik fra disse anleggene tilføres Flisa renseanlegg. Pr. 2018 tilføres Flisa renseanlegg 10000 kubikk septik i året.

 

Slambehandlingsanlegg

Kommunen har ikke eget slambehandlingsanlegg, men leverer slammet sitt til mellomlagring i Våler kommune. Lagringsplassen i Våler disponeres av kommunene Våler, Grue og Åsnes, og driftes av Våler kommune. Det er under utredning nytt felles slambehandlingsanlegg for kommunene i sørfylket etter pålegg fra fylkesmannen.