Privat drikkevannskilde

Mange husstander i Åsnes har egen vannforsyning som kan være fra egen gravd brønn, borebrønn eller inntak fra overflatevann som innsjø/tjern eller bekker.

Alle private brønner som gir drikkevann til mer enn én bolig eller fritidsbolig, skal registreres hos Mattilsynet og ha en vannverkseier. Dette gjelder også de som henter drikkevannet sitt fra for eksempel innsjø/tjern og bekker.

Mer info og hjelp til registrering hos Mattilsynet finner du her.

 

Gravd brønn

Der grunnvannstanden er nært bakkenivå benyttes ofte en gravd brønn i løsmasser der vannet samles i en kum. Gravde brønner er ikke like beskyttet mot nedtrengning av sykdomsfremkallende bakterier, virus og andre mikroorganismer som borebrønner i fjell og er ofte mer utsatt for variasjoner i vannkvalitet. Brønner i løsmasser har ofte lavere pH og alkalitet enn borebrønner i fjell. Høyt innhold av jern og mangan er ofte et vanlig kvalitetsproblem. Typisk for gravde brønner er tilsig av overflatevann, spesielt i perioder med mye regn. Dette øker ofte innhold av organiske stoffer som setter farge på vannet og øker faren for bakteriologisk forurensning. 

Det er viktig at overflatevann ledes vekk fra brønnen og at brønnen er forsvarlig sikret.

 

Bore brønn

Grunnvann er godt beskyttet fra naturens side, og er derfor ofte godt egnet til drikkevann. I motsetning til overflatevann er grunnvann godt beskyttet mot nedtrengning av sykdomsfremkallende bakterier, virus og andre mikroorganismer. Grunnvannskvaliteten påvirkes av de løsmasser og bergarter det kommer i kontakt med og har derfor vanligvis en annen sammensetning og kvalitet enn overflatevann. 

Normalt har grunnvann i Norge relativt lite nitrogenforbindelser og organiske stoffer, men har høyere hardhet, konduktivitet og pH sammenlignet med overflatevann. Høyt innhold av jern og mangan er ofte et vanlig kvalitetsproblem. Brønner i fjell kan også inneholde radon og fluorid. I områder hvor marine leirer ligger i kontakt med grunnvannsmagasinet ser man typisk en økning i natrium, klorid, mangan og sulfat (brakkvann).    

Det er viktig at overflatevann ledes vekk fra brønnen og at brønnen er forsvarlig sikret.

 

Overflatevann

Eksempel på overflatevann er innsjøer, bekker, elver og tjern. Overflatevann er ofte mineralfattig og har lavere pH og alkalitet enn grunnvann. Vannkvaliteten er ofte klar og fin, men er ofte utsatt for variasjoner gjennom årstidene. Overflatevann vil alltid være sårbare mot forurensing fra omgivelsene, enten det er kjemisk forurensing i form av utslipp/landbruk eller biologisk forurensing fra planter og dyr. Kjent kvalitetsproblem er høyt fargetall, innhold av organisk material / humus. Humus kjennetegnes ved at det gir vannet en gulbrun farge og litt dårlig lukt. Humus er ikke farlig, men det gjør vannet uappetittlig og øker faren for bakteriologisk forurensing. Kvaliteten vil variere, og det kan være nødvendig å ta flere vannprøver gjennom året for å dokumentere en trend.

 

Drikkevannsprøver

Har du privat vannforsyning, også kalt enkeltvannforsyning, må du selv ha kontroll på at vannet ikke er helseskadelig å drikke. Private vannverk har egne prøvetaksplaner som de må følge, alt ut fra antall abonnenter og produsert vann pr. døgn.

Mer om dette på drikkvannsforskriften.

Generelt anbefales alle med privat vannkilde å ta vannprøver, av ulike grunner: 

Kontroll - Enkel måte å sjekke at vannet er av god kvalitet. Det er bedre å sjekke i forkant at det ikke er problemer som kan oppstå i etterkant. Dette gir en trygghet.

Oversikt - Stadfester hva som er problemet og omfanget. Er det f.eks. mye kalk i vannet, så er det helt nødvendig å vite mengden for å velge riktig anlegg.

Dokumentasjon - Det kan være en fordel å dokumentere vannkvaliteten dersom det oppstår arbeid eller noe form for endringer i området rundt vannkilden som resulterer i forandring av vannets kvalitet.

 

Mange private tar bare prøver av sitt drikkevann når lukt, smak eller utseende endres. Dette kan være sterkt misvisende ettersom alvorlige problemer kan være både lukt- og smakløse.

Har man dessuten små barn i familien, bør man være ekstra nøye.

Synlab anbefaler regelmessig vanntesting minst en gang hvert tredje år. 

 

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en brosjyre om drikkevann i spredt bebyggelse og på hytta. Brosjyren finner du her

 

Du kan levere private vannprøver for analyse hos Synlab (Alcontrol) på Hamar.

Sterile flasker og bestillingsskjema fås på Biblioteket i deres åpningstider.

 

SYNLAB har satt sammen en vannprøvepakke som svarer til Folkehelseinstituttets anbefalinger for mindre vannanlegg. Denne kaller de A-Pakke. Du kan også analysere på andre punkter hvis det skulle være aktuelt.

Private vannprøver som skal sendes inn må leveres på biblioteket på tirsdager i oddetallsuker før kl. 10.00.

Mer informasjon vedrørende analysering av parametere og grenseverdier på vannprøven finner du finner du her hos Labora