Folkehelse

Folkehelse har blitt et populært begrep med relativt stort omfang. Mange lurer kanskje på hva folkehelse er?

Definisjonen på folkehelse er Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

Folkehelse er altså oversikten over helsetilstanden til befolkningen i for eksempel  landet, fylket eller kommunen og hvordan denne fordeler seg gjennom ulike demografiske og sosio-demografiske faktorer som alder, kjønn, bosted, utdanning, arbeid og inntekt. Fordelingen viser seg oftest som at det er sosiale ulikheter i helse.

 

Definisjonen på folkehelsearbeid er «Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen». 

 

Organisering av folkehelsearbeid i Åsnes kommune:

Folkehelse og folkehelsearbeid er viktige satsingsområder i Åsnes kommune.

Folkehelsearbeidet skjer først og fremst der folk er og alle ansatte og frivillige i kommunen som jobber for å fremme befolkningens helse og trivsel er folkehelsearbeidere.  

I Åsnes kommune er folkehelse forankret på sektorovergripende nivå og det er ansatt en folkehelsekoordinator i 20% stilling knyttet til rådmannens stab. Folkehelsekoordinator skal sørge for at folkehelsearbeidet i kommunen er systematisk koordinert slik at folkehelsearbeidet skjer på tvers av sektorene. Folkehelsekoordinator skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne, jf. Folkehelseloven §5.

Folkehelsekoordinator i Åsnes kommune arbeider ikke direkte med tiltak, men skal bidra med rådgiving og koordinering. Hensikten er å sikre systematikk og kontinuitet i folkehelsearbeidet på tvers av sektorer, i kommuneorganisasjonen generelt og i lokalsamfunnet for øvrig.

Viktig i folkehelsearbeidet på samfunnsnivå er å tilrettelegge for positive helsevalg og sunn livsstil, fremme gode oppvekstvilkår blant barn og unge, forebygge sykdom og skader og å fremme trygghet og medvirkning.

Det er viktig med et langsiktig perspektiv på folkehelse da beslutninger og tiltak som gjøres i dag kan ha stor betydning for samfunnsforhold i lang tid fremover, og dermed også neste generasjons helse.

 

Oversiktsarbeid folkehelse:  

 

Utjevning av sosial ulikhet og en mer jevn fordeling av faktorene som påvirker helsen til befolkningen er viktig i folkehelsearbeidet i Åsnes kommune.

 

De viktigste påvirkningsfaktorene for helse er:

 

- Genetiske og biologiske faktorer

- Atferd og psykologisk væremåte (livsstil, mestringsstrategier og kognitive faktorer)

- Miljø og omgivelser

- Forebyggende tiltak, behandling, omsorg og pleie

Denne figuren beskriver faktorer som kan påvirke helsen og også samfunnsansvaret som følger med. l

Påvirkningsfaktorene for helse gjelder alt fra samfunnsforhold, utdanning, arbeid, økonomi, sosiale nettverk, individuelle egenskaper og valg til genetiske faktorer.

 

Her finner du linker til statistikk over faktorer som påvirker helsen.

 

 

 

Forankring:

Folkehelseloven ble gjeldende for alle landets kommuner i 2012. 

Les mer om folkehelseloven her.