Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkningen, eksempelvis i et land, et fylke eller en kommune. 

Folkehelsa i Norge er generelt god, men det er store sosiale forskjeller. De som har lang utdanning og god økonomi lever lenger og har færre helseutfordringer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. 

Hvordan har folkehelsa det i Åsnes?

I Åsnes kommune kommer folkehelseutfordringer som beskrives nasjonalt særlig sterkt til uttrykk. Kortere levealder og større sykdomsforekomst har negative ringvirkninger i et samfunnsperspektiv. Befolkningssammensetning med økende andel eldre og stor forsørgerbyrde i kombinasjon med at mange i arbeidsfør alder er utenfor arbeidslivet, vil medføre mangel på arbeidskraft. 

Sett i forhold til landsgjennomsnittet er det flere unge som ikke fullfører videregående skole og kommer ut i arbeidslivet som aktive samfunnsborgere. Mange barn vokser opp i familier med begrensede ressurser, lav inntekt og/eller med en forsørger, og en økende andel barn og unge sliter med psykiske helseplager. Den voksne befolkningen har høy forekomst av livsstilsrelaterte sykdommer, og blant barn og unge er det fysiske aktivitetsnivået lavere enn snittet i Norge. 

I Åsnes, som i resten av landet, er det store og økende sosiale helseforskjeller blant innbyggerne. Folkehelsesituasjonen i Åsnes skaper utfordringer i nåtid og framtid, men Åsnes-samfunnet har også sterke ressurser og mange muligheter. Systematisk, målrettet og kunnskapsbasert folkehelsearbeid blir særlig viktig for Åsnes kommune for hente fram ressursene og møte dagens og morgendagens utfordringer.

Denne figuren beskriver faktorer som kan påvirke helsen og også samfunnsansvaret som følger med. l

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

Viktig i folkehelsearbeidet på samfunnsnivå er å tilrettelegge for positive helsevalg og sunn livsstil, fremme gode oppvekstvilkår blant barn og unge, forebygge sykdom og skader og å fremme trygghet og medvirkning. Det er viktig med et langsiktig perspektiv på folkehelse da beslutninger og tiltak som gjøres i dag kan ha stor betydning for samfunnsforhold i lang tid fremover, og dermed også neste generasjons helse.

 

Det er bred politisk enighet om de tre nasjonale folkehelsemålene: 

1. Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder 

2. Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller 

3. Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen

 

Folkehelse og folkehelsearbeid er viktige satsingsområder i Åsnes kommune. Folkehelseoversikt Åsnes 2023- 2027  (PDF, 5 MB) er grunnlagsdokument for kommunal planstrategi. 

  

Aktuell folkehelsestatistikk: 

Ungdata-undersøkelsen 

Folkehelseprofil og oppvekstprofil

SSB kommunefakta 

Innlandsstatistikk

Kommunehelsa statistikkbank 

 

Forankring: 

Folkehelseloven ble gjeldende for landets kommuner fra 2012.

 

Åsnes kommune har folkehelsekoordinator med rådgivende funksjon på tvers av kommunens ulike virksomheter. 

Folkehelsekoordinatoren er organisert i kommunedirektørens stab.

Kontaktinfo

Ingvild Arnesen
Rådgiver
E-post
Mobil 91 58 96 33