18. september er høringsfrist for handlingsplan for energi, klima og miljø

Forslag til handlingsplan for energi, klima og miljø 2022-2034 er lagt ut til offentlig høring. Høringsfristen er 18. september. Hensikten med planen er å tilrettelegge for energi-, klima- og miljøtiltak i Åsnes kommune i årene som kommer.

 

Forslag til handlingsplan for energi, klima og miljø 2022-2034 (PDF, 2 MB)

Sakspapir (PDF, 216 kB)

 

Åsnes kommune har siden høsten 2021 jobbet med handlingsplanen for energi, klima og miljø. Planen er lagt ut til offentlig høring, og vi ønsker å få en så god og folkelig plan som mulig og som «alle» i kommunen vil ha et forhold til.

Planen er delt opp i 10 kapitler der kapittel 1 omhandler FNs bærekraftsmål og overordnede regelverk. I resten av kapitlene (2-10) er det spesifikke handlingsmål basert på områder.

Handlingsplanen er første delplan i kommunedelplanen for energi, klima og miljø. Arbeidet med kommunedelplanen er planlagt å jobbes med høsten 2022 og med trolig sluttføring i 2023. Pr. i dag har Åsnes kommune en kommunedelplan for energi og klima fra 2009. Denne har dessverre ikke blitt fulgt opp av kommunen i stor nok grad.

 

De ulike handlingsplanene:

Handlingsplanene omfatter ni hovedtemaer der alle berører allmenheten i større og mindre grad. Vi vil ta for oss de temaene vi mener treffer innbyggerne i Åsnes kommune i størst grad, selv om vi ønsker innspill og tilbakemeldinger fra innbyggerne innenfor alle temaene.

 

Avfall, gjenvinning og avløp

Noen av tiltakene er i planleggingsfasen og/eller ikke startet opp. Her er noen av tiltakene:

* Solør Renovasjon planlegger å bygge ny felles gjenvinningsstasjon i Solør, som blant annet ville kunne gi bedre åpningstider.

* Rydde opp i nedlagte avfallsdeponier (kommunale og private).

* Biogassanlegg

 

Noen av tiltakene er gjennomført eller er påbegynt. Her er noen av disse tiltakene:

* Gebyrregulativ for klima- og miljøsaker. Dette er også et punkt i handlingsplanen. Vi har startet med økt tilsyn innenfor dette feltet.

* Etablering av kjemisk tømmestasjon for bobil og campingvogn.

 

Virksomheten Åsnes kommune

Noen av tiltakene er i planleggingsfasen og/eller ikke startet opp. Her er noen av tiltakene:

* Skal fase ut fossile kommunale kjøretøy.

* ENØK i kommunale bygg og anlegg.

* Alternative energi løsninger på kommunale bygg

 

Noen av tiltakene er gjennomført eller er påbegynt. Her er noen av disse tiltakene:

* Bildeling av kommunens biler. Her har kommunen fått klimasatsmidler i 2022 for å gjennomføre en utredning om bildeling, startes opp i August 2022.

 

Transport og infrastruktur

 Noen av tiltakene er i planleggingsfasen og/eller ikke startet opp. Her er noen av tiltakene:

* Etablere landsbysykler til utlån.

 

Noen av tiltakene er gjennomført eller er påbegynt. Her er noen av disse tiltakene:

* Utbygging av høyhastighets bredbånd.

 

Bygg

Noen av tiltakene er i planleggingsfasen og/eller ikke startet opp. Her er noen av tiltakene:

* Gjenbruk av bygg

* Økt bruk av solenergi.

 

Noen av tiltakene er gjennomført eller er påbegynt. Her er noen av disse tiltakene:

* Forbud mot bruk av mineralsk fyringsolje.

 

Jordbruk

Her er noen av tiltakene:

* 100% gjenvinning.

* Redusere klima- og miljøavtrykket innenfor jordbruket med 15% pr produsert enhet

 

Biologisk mangfold

* Hindre spredning av uønskede arter, som kjempespringfrø og villsvin.

* Informasjon

* Samarbeid med grunneier og vegmyndigheter

* Utprøving av ulike metoder for bekjempelse