Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vintervedlikehold av kommunale veger og plasser

Anskaffelsen gjelder utførelse av vintervedlikehold (snøbrøyting, snørydding, strøing) av kommunale veier, parkeringsplasser, arealer ved kommunale barnehager, skoler og institusjoner i Åsnes Kommune. Avtalen vil derfor omfatte det å leie inn maskiner med maskinførere.

Tilbud sendes inn via konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell innen 01.11.2021 kl. 12.00. 

Tilbyder bes lese nøye gjennom konkurransegrunnlaget med vedlegg. Tilbudet må inneholde ALLE dokumenter og all dokumentasjon som etterspørres.

Eventuelle spørsmål til konkurransen stilles via Mercell.

Anskaffelsen gjelder utførelse av vintervedlikehold (snøbrøyting, snørydding, strøing) av kommunale veier, parkeringsplasser, arealer ved kommunale barnehager, skoler og institusjoner i Åsnes Kommune. Avtalen vil derfor omfatte det å leie inn maskiner med maskinførere.
Det skal inngås avtale med 1 leverandør per rode. Det er mulighet for at flere roder og/eller plasser kan tildeles en og samme leverandør. Avtalen utgjør ikke noen plikt for oppdragsgiver til å kjøpe et bestemt minimums volum innenfor de respektive rodene i avtaleperioden. Avtalene vil gjøres gjeldende fra kontraktsdato og til og med 15.04.2025
Avtalevilkår gjeldende for kontrakten er spesifisert nærmere vedlegg til konkurransegrunnlaget. 

Det er anledning til å gi tilbud på enkelte, flere eller samtlige roder. Dette gjelder både for brøyting og strøing.

Den samlede verdien på alle rodene er estimert til kr 900 000 pr. år, til sammen kr 3 600 000 for avtaleperioden på fire år.

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp.)

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel, hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, f.eks. minimum 2 timer før tilbudsfristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra oppdragsgiver som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn og åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt inntil tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Link til konkurransen