Detaljregulering Finnskogen Ved AS

På vegne av Finnskogen Ved AS varsles det oppstart av planarbeid med detaljregulering av næringsområdene til Finnskogen ved AS. Varslingen skjer i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8. Plan-ID er 2017002.

Kartutsnitt for Finnskogen Ved. - Klikk for stort bilde

Planområdet er på ca. 140 daa og ligger på Vermundsberget øst i Åsnes kommune. Overordnede planer for detaljreguleringen er kommuneplanens arealdel. Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt med landbruks-, natur-, friluftsliv- og reindriftsformål (LNFR). Planområdet er i dag brukt til foredling og produksjon av ved i stor skala.

Formålet med planen er å detaljregulere området til næring.

Kart med områdeavgrensning og utfyllende tekst finnes på www.lab4p.no og www.arealplaner.no 

Frist for kommentarer til oppstart av planarbeidet settes til 16.12.23. 

Kommentarer sendes pr. post eller e-post til LAB 4 Prosjektering AS eller til firmapost@lab4p.no.