Eiere av skogsbilveger kan få støtte til tilstandsregistrering

Veglag og eiere av skogsbilveger kan få dekket deler av kostnadene ved kontroll av tilstanden på bruer langs skogsbilveger. Interesse for tilbudet må meldes inn før 1. november.  

Det er kartlagt ca. 85 bruer med spenn over 2,5 meter tilknyttet skogsbilveganlegg i Våler og Åsnes. 

Bruer er viktige elementer på skogsbilvegnettet: Uten fungerende bru – ingen veg!

Kommunene Åsnes, Våler, Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal, Kongsvinger og Grue har gått sammen om prosjektet «Tilstandsregistrering for bruer på private skogsbilveger til nytte for skogbruket». 

Prosjektets formål er å få en bedre oversikt som viser tilstanden på bruer for skogsbilvegene i Glåmdalen ved å:

  • Tilby samordning og subsidiering av en tilstandsregistrering for bruer til private skogsbilveglag/vegeiere.
  • Kartlegge tilskuddsbehovet for tiltak på bru da kommunene fra år 2020 overtar forvaltningsansvaret for alle typer tilskudd til skogsbilveger.

 

Prosjektet varer 1,5 år. Det vil si at subsidiering og registrering gjennomføres i 2020.

Veglag/vegeier får nå tilbud om 50 % tilskudd på tilstandsregistrering utført av Uthushagen Plan AS i 2020.

Tilstandsregistreringen er en visuell vurdering/registrering som blant annet omfatter:

  •           Registrering av bruas tilstand i henhold til «sjekkliste».
  •           Fotodokumentasjon.
  •           Vurdering av akseltrykk/bæreevne der dette er mulig.
  •          Rapport med anbefalte tiltak inkludert estimerte kostnader.

 

Egenandelen pr. bru vil utgjøre kun kr. 1950,- (+ mva), og denne faktureres det enkelte skogsbilveglag/vegeier.

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes håper oppslutningen blir bra og at det kommer mange svar om ønsket tilstandsregistrering  innen 1. november.  

De bru(er) som har kortere  spenn enn 2,5 meter kan også meldes inn for kontroll, men vil ved stor pågang bli prioritert etter de største bruene.

Spørsmål rettes til 

Ole Jørgen Gjems
Rådgiver skogbruk
62 42 43 11/ 902 06 263
ole@vis.kommune.no
www.solorlandbruk.no


 

Fellestilbud om subsidiert tilstandsregistrering

Prosjektgruppa har etter en anbudsrunde inngått avtale med Uthushagen plan AS som skal utføre tilstandsregistreringen. Prosjektet har innhentet tilskuddsmidler fra fylkesmannen, og vil subsidiere kostnaden med 50 %. Kostnaden pr. kontrollobjekt vil også være vesentlig lavere i prosjektet enn ved bestilling av kontroll på enkeltobjekter grunnet felles organisering og stort volum. Egenandelen pr. bru vil utgjøre kun kr. 1950,- (+ mva), og denne faktureres det enkelte skogsbilveglag/vegeier. Egenandelen for tilstandsregistreringen kan ikke dekkes over skogfond. Bruer med betydning for skogbruket, altså bruer med en sannsynlig andel tømmertransport, vil få 50 % subsidiering fra prosjektet. Andre bruer helt uten skogandel vil kunne tas med i prosjektet til samme lave kostnad, men uten 50 % subsidiering. For tilstandsregistrering av kontrollobjekt uten skogandel vil prisen utgjøre kr. 3900,- (+ mva) Det enkelte veglag/vegeier vil motta en egen tilstandsrapport utarbeidet av Uthushagen Plan AS.

 

Bestilling av tilstandsregistrering

Da prosjektet har en felles sum med tilskuddsmidler begrenset til kr. 250 000,-, er dette en uforpliktende forhåndsregistrering for skogsbilveglag/vegeiere. Landbruksforvaltningen i kommunen vil etter fristen 1. november kontakte alle skogsbilveglag/vegeiere som melder seg interessert, og det blir så langt tilskuddsmidlene rekker inngått avtaler med endelige vilkår/betingelser.  

 

Forhåndsbestilling av tilstandsregistrering gjøres på dette skjemaet (PDF, 56 kB), og dette kan sendes som e-post eller ordinær papirpost til:   

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes
Vålgutua 251
2436 Våler i Solør

Forhåndsbestillingen må være kommunen i hende innen 1. november 2019.

 

Muligheter dersom tilstandsregistreringen avdekker behov for tiltak

Dagens skogfondsordning tilsier at utgifter til vedlikehold, utbedring eller bygging av ny bru kan dekkes med skogfond. De siste årene er også utbedringstiltak og nybygging av bruer som er av betydning for skogbruket blitt høyt prioritert med offentlige tilskudd.

Tilskuddet har vært på 50 % av kostnaden med utgangspunkt i skogandelen for tiltaket, og dette gjelder for nybygging eller utbedring av eksisterende bruer. Det gis ikke tilskudd til ordinært vedlikehold, men skogfond med 85 % skattefordel kan nyttes til dette formålet. 

 

Ditt ansvar som eier av privat skogsbilveg

Vegeier plikter i henhold til § 54 - Lov om vegar å holde private bilveger som er åpne for allmennheten i forsvarlig stand. Bilveger som ikke er skiltet eller stengt med fysisk stengsel/ bom regnes som åpen for almenn motorisert ferdsel.

Dersom det oppstår skader som følge av at vegen ikke er i forsvarlig stand, kan vegeier bli erstatningspliktig etter Skadeserstatningsloven. Dette medfører at veger eller strekninger som ikke er i forsvarlig stand bør stenges eller alternativt skiltes med teksten «motorferdsel forbudt».

Rettskraftige erstatningssaker viser at skilting med teksten «kjøring på eget ansvar» ikke er av juridisk betydning dersom eier er kjent med forhold som tilsier at vegen burde vært stengt. Med utgangspunkt i § 54 -Lov om vegar skal vegeier utføre nødvendige kontroller av veganlegget for å sikre at det er i forsvarlig stand. En fagkyndig tilstandskontroll av bru på private skogsbilvegnett er derfor svært viktig.