Forslag til 2021-budsjett er lagt fram

Forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Åsnes kommune er sendt til politisk behandling.

Forslaget skal først behandles i hovedutvalgene. Det skjer mandag 23. november. Formannskapet behandler forslaget mandag 30. november. Formannskapet innstiller ovenfor kommunestyret som sluttbehandler og endelig vedtar budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 i sitt møte den 14. desember. Etter at formannskapet har behandlet og innstiller skal forslaget ut på høring i tråd med bestemmelser i kommuneloven.

 

Her finner du kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og handlingsprogram og økonomiplan 2021- 2024 (PDF, 3 MB)

 

Budsjett 2021 fremlegges i balanse. I forslaget til årsbudsjett ligger det ikke inne noe avsetning til generelt disposisjonsfond. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at dette bør burde ligge på minimum 1,75 % av netto driftsresultat. For Åsnes sin del ville det betydd 10 - 12 millioner kroner. Det ligger i forslaget inne noe avsetning til generelt disposisjonsfond utover i økonomiplanperioden, men ikke i nærheten av «bærekraftkravet» på minimum 1,75 %.

 

Da kommunestyret vedtok budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023, vedtok man i tillegg å igangsette et prosjekt kalt «Sammen om en bærekraftig framtid». Målsetting med prosessen var å bygge en fremtidsrettet kommune, der det er sammenheng mellom bærekraftige tjenester, forvaltning og samfunnsutvikling. Dette innenfor en forsvarlig økonomi. For å lykkes med denne jobben ble det lagt opp til tett samarbeid og samhandling mellom folkevalgte, administrativ ledelse og tillitsvalgte. Man tok også med seg en ekstern part inn i dette arbeidet. Etter en anbudsrunde ble Telemarksforskning valgt.

I mars ble hele verden rammet av en pandemi – covid-19. Den har satt sitt sterke preg på fokus, tjenester og folk gjennom hele året. Det hefter også stor usikkerhet på hva det til slutt vil innebære når det gjelder kommunens økonomi.

 

I kommune-Norge begynner man å bli vant med at budsjettarbeidet er krevende og handlingsrommet lite, så også i Åsnes.

Dessverre må kommunedirektøren meddele at årsbudsjett for 2021 og økonomiplan 2021–2024 ikke er noe unntak. Snarere tvert om, det er kanskje det mest krevende noen sinne. Det preget forslaget, og det forklarer blant annet hvorfor det ikke er funnet rom for avsetning til disposisjonsfond i planperioden. 

 

Kommunedirektøren legger fram forslag til et budsjett og en økonomiplan der det har vært nødvendig å saldere med svært tøffe innsparings-/tilpasningstiltak. Det gjelder kanskje spesielt kravet eller budsjettpremissene til bemanningsreduksjoner i en størrelsesorden på 22 mill. kr i løpet av økonomiplanperioden. 4 mill. kr forutsettes her realisert i 2021, mens ytterligere 6 mill. kr i hvert av de øvrige årene i planperioden.

 

I tillegg ligger det for alle sektorer, inkludert rådmannens stab og støtte, et generelt innsparingskrav. For helse, omsorg og velferd er det på 5 mill. kr for 2021, og fra 2022 på 10 mill. Sektor oppvekst har et innsparingskrav på 1,2 millioner, sektor samfunnsutvikling 0,7 mill. og rådmannens stab og støtte 1,041 mill. I tillegg ligger det konkrete tiltak inne i budsjettforslaget.  Både utgiftsøkninger og utgiftsreduksjoner er synliggjort under hver enkelt sektor.

 

Kommunedirektøren legger i budsjettframlegget også opp til økninger i eiendomsskatten ved at kommunen fra 2021 tar i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligeiendommene som har det. Dessuten legges opp til at kommunestyret nå i budsjettsaken bes om å fatte vedtak om at ny alminnelig taksering skal finne sted for alle andre eiendomsskatteobjekter i løpet av 2021. De nye kommunale takstene på disse objektene forutsettes å gjelde fra 2022. 9,25 mill. kr er her beregnet å være den samlede inntektsøkningen; 5,6 mill. kr i 2021 og ytterligere økning med 3,65 mill. kr fra 2022.  

 

Økonomiplanen og årsbudsjettet er teknisk sett saldert. Ønsker man politisk en annen innretning, andre tiltak eller vil realisere avsetning til disposisjonsfond har kommunedirektøren utarbeidet en menyliste over tiltak man kan plukke fra for gi en annen innretning, velge andre tiltak eller sikre større avsetning til disposisjonsfond. Listen er utarbeidet etter samme mal som den som tidligere ble oversendt for å synliggjøre ikke lovpålagte oppgaver. Det er dog vanskelig å si at noe ikke er lovpålagt. Listen er synliggjort med beskrivelse og en konsekvensvurdering . Det er synliggjort med fargekoder. Rødt, gult og grønt er kommunedirektørens vurdering av konsekvensen ved en eventuell gjennomføring av tiltakene.

 

Kommunedirektøren foreslår at man bruker denne og rapporten fra Telemarksforskning som en inngang på denne jobben som må gjøres for å oppfylle de økonomiske kravene som ligger i nedtrekk i rammene for hver sektor og rådmannens stab og støtte. Skal man lykkes med dette, krever det god forandring og medvirkning. Eierskap og forståelse er avgjørende for å lykkes med å ta grep som er tvingende nødvendig. Det foreslås av arbeidsgruppene som jobbet i prosjektet «Sammen om en bærekraftig framtid» videreføres. Det sikrer partssamarbeidet. Administrasjonsutvalget foreslås som styringsgruppe. En felles plan for gjennomføring og metodikk forankres der og oversendes hovedutvalgene.

 

Lykkes ikke kommunene med det som legges til grunn og som forutsetning i dette budsjettforslaget og forslag til økonomiplanen, er ROBEK veldig nær, og da snakker vi allerede i 2021.

 

Åsnes kommune har heller ikke en solid buffer i form av et stort disposisjonsfond. Det er pr i dag på ca. 10 mill. kr etter at det regnskapsmessige merforbruket (underskuddet) på 7,75 mill. i 2019 skal finansieres i inneværende års regnskap. Det er høyst tvilsomt om det blir noen tilførsel av midler til disposisjonsfondet i år.

 

Kommunedirektøren legger fram et forslag til budsjett som vil kreve knallhard prioritering, tydelig styring og evnen til å ta de grep som ligger som i budsjettforslaget.

 

Skal man lykkes, må alle på banen og ta ansvar ut fra sin rolle. Greier vi ikke å spille på lag, ta felles ansvar og løfte i flokk, vil vi ikke lykkes med å realisere verken budsjettet eller økonomiplanen. Og det gjelder ikke bare på økonomien.

 

Her finner du kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og handlingsprogram og økonomiplan 2021- 2024 (PDF, 3 MB)

 

Kommunedirektørens innstilling til formannskapet:

 

 1. Driftsdelen i økonomiplan 2021-24 vedtas i tråd med bevilgningsoversikt drift vist på side 53 i budsjettdokumentet til kommunedirektøren, dvs. med økonomiske rammeforutsetninger og tiltak som fremgår av kommunedirektørens forslag, herunder oppgitt nettoramme for de ulike budsjettansvarsområdene.

 

Første året vedtas som kommunens driftsbudsjett i årsbudsjettet for 2021.

 

 1. Investeringsdelen i økonomiplan 2021-24 vedtas i tråd med bevilgningsoversikt investering vist på side 57 i budsjettdokumentet til kommunedirektøren.

Første året vedtas som kommunens investeringsbudsjett i årsbudsjettet for 2021. Det vedtas en låneramme på 27,987 mill. kr for finansiering av investeringsprosjektene i 2021. Nedbetalingstid fastsettes til den maksimale. I tillegg tas opp 10 mill. i Startlån i Husbanken for videreutlån, med avdragstid 30 år.

 

 1. Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere skrives ut på grunnlag av lovens maksimum.

 

 1. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skrives eiendomsskatt ut i hele kommunen i 2021 og for resten av økonomiplanperioden. Eiendomsskattesatsen for 2021 fastsettes til 4 ‰ for bolig og fritidseiendommer og 3 ‰ for næringseiendom, dvs. med uendrede satser sammenlignet med 2020. Kommunestyret vedtar at det ikke skal benyttes bunnfradrag ved utskrivingen av eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer i 2021.

 

 1. Kommunestyret vedtar at ved utskrivingen av eiendomsskatt i 2021 og framover, skal benyttes Skatteetatens formuesgrunnlag for de boligeiendommene som har det. Kommunestyret vedtar ellers at ny alminnelig taksering skal finne sted for alle andre eiendomsskatteobjekter i løpet av 2021.

 

 1. Kommunestyret målsetter innsparinger for bemanningsreduksjon i størrelsesorden 22 mill. kroner for økonomiplanperioden; fordelt med 4 mill. kroner for 2021, 6 mill. kroner for 2022, 6 mill. kroner for 2023 og 6 mill. kroner for 2024. Kommunestyret legger til grunn at det etableres en stillingsbank som ledd i gjennomføringen av bemanningsreduksjonene, og at stillings- og rekrutteringsutvalget får en sentral funksjon i nedbemanningsprosessen.

 

Kommunestyret forutsetter ellers at hele kommuneorganisasjonen sees under ett for å ivareta omplasseringsplikten i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, og at stillingsbanken skal sikre at alle som har krav på tilbud om annet arbeid, vurderes mot ledige stillinger som de er eller kan gjøres kvalifisert for.

 

Kommunestyret vil fastsette retningslinjene for stillingsbanken, etter behandling og innstilling fra administrasjonsutvalget. Kommunestyret ber ellers om at

 • Alle vakante stillinger skal fram til 31.12.2024 vurderes iht. ansettelsesreglement og behandles av kommunedirektøren som avgjør om hjemmelen skal trekkes inn, besettes på nytt av personer som allerede er tilsatt i kommuneorganisasjonen eller må lyses ut eksternt. Det skal i denne sammenheng vurderes innhold i stillingen, organisatorisk plassering og behov for rekruttering. Kommunedirektørens vurdering og avgjørelse legges fram for stillings- og rekrutteringsutvalget som skal orienteres fortløpende.
 • Opprettelse av nye stillingshjemler skal rapporteres til kommunestyret i tertialrapporter og årsmeldinger. I slike oversikter skal da også framgå utviklingen i antall stillinger (fastlønnede stillingshjemler) i kommunen.

 

 1. Kommunestyret ber kommunedirektøren igangsette og utarbeide et konkret omstillingsprogram med bakgrunn i prosjektet «Sammen om en bærekraftig framtid», og i tråd med analysen og menypakken av tiltak som ligger i rapporten til Telemarksforsking. Kommunestyret legger her til grunn slik innsparing på alle sektorer samt rådmannens stab og støtte:
 • Helse, omsorg og velferd 5 mill. kr for 2021 og ytterligere 5 mill. kr med effekt fra 2022.
 • Oppvekst 1,2 mill. kr i 2021 og gjeldende for resten av økonomiplanperioden.
 • Samfunnsutvikling 0,7 mill. kr i 2021 og gjeldende for resten av økonomiplanperioden.
 • Rådmannens stab og støtte 1,054 mill. kr mill i 2021 og gjeldende for resten av økonomiplanperioden.  

 

Kommunestyret vil her at konkrete tiltak som kan realisere innsparingskravet for 2021, framgår av økonomioppfølgingen etter 1. tertial – og slik at nødvendige budsjettreguleringer kan gjennomføres. Hovedutvalgene skal aktivt delta i dette arbeidet.

 

 1. Åsnes kirkelige fellesråd gis et driftstilskudd for 2021 på 6.832.000 kr.
 1. Festeavgift for 2021 fastsettes til 250 kroner pr. grav pr. år.
 1. Det fastsettes en ramme til kontroll og tilsyn for 2021 på 1.710.000 kr, i henhold til kontrollutvalgets innstilling i sak 47/2020. I tillegg kommer revisjon av legater.
 1. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalingssatser reguleres slik som framgår av regulativet som er vedlagt budsjettsaken, og for øvrig er regulert av Staten. Endringene gjelder fra årsskiftet 2020/2021 dersom ikke annet er spesielt angitt.

 

 1. Tilskuddssatser i 2021 for ikke-kommunale barnehager vedtas i henhold til gjeldende regelverk, og slik som vist i særskilt vedlegg til budsjettsaken.