Høring: Kommuneplanens arealdel 2019–2030, 2. gangs off. ettersyn

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019–2030 er lagt ut til 2. gangs offentlig ettersyn etter vedtak i Åsnes formannskap i møte 11.02.19, sak 002/19.

Planområdet omfatter hele kommunen, og hensikten med arealplanen er å definere den framtidige overordnede arealbruken i Åsnes for perioden 2019 – 2030.

 

I forhold til plandokumentene som ble lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn er det foretatt en del endringer basert på innspill/merknader fra berørte myndigheter, organisasjoner og private.

 

Endringene er nærmere kommentert i eget vedlegg til plandokumentene.

Høringsperioden for første gangs ettersyn var ferdig i mars i 2018. Det kom cirka 30 innspill fra offentlige myndigheter, organisasjoner og privatpersoner, og det har vært en omfattende prosess mellom første og andre gangs ettersyn, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Innlandet har innsigelser som handler om trasévalg for veg og jordvern. Det ble gjennomført meglingsmøte med Fylkesmannen i august, men det endte uten konklusjon.

 

Høringsperioden varer fra 04.03.2019 til 15.04.2019.

 

Eventuelle merknader til planforslaget bes merket «Kommuneplanens arealdel 2019 – 2030» og sendt pr post til: Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller på e-post til post@asnes.kommune.no

 

 

 

Plandokumentene finnes her

Plandokumenter ligger i høringsperioden også utlagt på kommunens bibliotek i Rådhuset.