Kommuner med ulverevir - tilskudd til konfliktdempende tiltak

I kommuner som huser ulverevir kan lag og foreninger, organisasjoner eller enkeltpersoner kan søke støtte til konfliktdempende prosjekter innen tilrettelegging for bruk av utmarka for allmennheten, turisme eller beite, informasjonarbeid, næringsutvikling eller andre gode tiltak.

Klikk for stort bilde  

Klima- og miljødirektoratet opprettet i 2017 en ny tilskuddsordning for kommuner som huser ulverevir.

Tilskuddsrammen for 2019 var på totalt 20 millioner kroner.

Åsnes og Våler kommuner søkte på midlene og ble tildelt totalt 1 025 500 kroner til hver kommune.

Det er vedtatt å avsette 500.000 kr i hver kommune til en åpen tilskuddsordning med søknadsfrist 15. juni 2020.

 

Åpen tilskuddsordning – Åsnes kommune 

Åsnes kommune er tildelt midler for kommuner med ulverevir for året 2019. Dette er ikke en tilskuddsordning for erstatning. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping.

Åsnes kommune har vedtatt en lokal tilskuddsordning hvor berørte næringsinteresser, organisasjoner eller privatpersoner med gode prosjekter kan søke om midler. Den åpne tilskuddsordningen er på inntil 500.000 kr. Det er utarbeidet egne saksbehandlingsregler for tildeling av midler fra den åpne tilskuddsordningen. 
 


Hvem kan søke?

Lag og foreninger, organisasjoner eller enkeltpersoner.  

 

Hva kan det søkes om støtte til?

 

Det kan søkes støtte til gode konfliktdempende prosjekter innen tilrettelegging for bruk av utmarka for allmennheten, turisme eller beite, informasjonarbeid, næringsutvikling eller andre gode tiltak.

 

Hvordan kan det søkes?

 

Søknad med beskrivelse av prosjektet og kostnadsoverslag/budsjett sendes til phl@vis.kommune.no innen 15. juni 2020. 
 
Det vil trolig også bli mulig å søke om midler for kommende år. 
 
Dersom du har spørsmål til tilskuddsordninger ta kontakt med Pia Helene Knøsen Lund på mail : phl@vis.kommune.no eller tlf 624 24017. 

 

 

 

Saksbehandlingsregler for  tilskuddsordningen «tilskudd til kommuner med ulverevir» 


§ 1 Hjemmel og kapital

Åsnes kommune søker Miljødirektoratet om midler til avbøtende tiltak for kommuner med ulverevir de årene slike tilskudd blir utlyst.  
 
§2 Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til konfliktdemping i kommuner med ulverevir.  
 
§3 Hva kan få finansiering?

Kompensere for økte kostnader i husdyrhold i forbindelse med økt rovdyrbelastning Eksempler på dette kan være: gjerding i forbindelse med økt rovdyrpress, økte kostnader ved gjerdehold, nydyrking i forbindelse med behov for mer beiteareal når dyr ikke kan være på utmarksbeite, radiobjeller til sau og storfe ol.  Tilskuddet kan gis alene eller som tillegg til eksisterende ordninger. Søkere som ikke får tilskudd i andre ordninger prioriteres.  - Tilskudd til avbøtende tiltak for tapte jakttradisjoner  Utstyr for å beskytte hund mot rovdyr i jaktsammenheng. - Bidra til utvikling av nye og eksisterende næringer som har sitt grunnlag i natur- og utmarksressurser. - Bidra til trivsel i, og bruk av utmarka.  Tiltak for allmennheten som for eksempel arrangementer.   Tiltak som tilrettelegger for økt bruk av utmarka. 
 
Listen er ikke uttømmende, søknader som ikke faller inn under punktene over vil også bli vurdert.   
 
§4 Hvem kan få finansiering?

Primært kan støtte gis til berørte landbruks- og utmarksnæringer, som husdyrhold og jaktutleie. Det kan også gis støtte til tiltak som fremmer økt trivsel i forbindelse med bruk av utmark.  Tiltak som allerede er gjennomført kan ikke støttes.  Det kreves søknad med beskrivelse av tiltaket og et kostnadsoverslag.  
 
§5 Støtteformer

Støtte fra ordningen «tilskudd til kommuner med ulverevir» kan gis i form av tilskudd etter søknad. Det gis støtte til tiltak innenfor Åsnes kommune. Det åpnes for støtte til interkommunale samarbeidsprosjekter. 
 
§6 Støttevilkår

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet. Tiltak som er til allmennformål kan dekkes med inntil 100 % av direkte utgifter. 
 
§7 Forvaltning og saksbehandling  

Søknader til avbøtende tiltak i kommuner med ulverevir behandles av prosjektgruppa. Søknadsfrist på midlene blir kunngjort når kommunen har mottatt midler. Søknadsfristen blir kunngjort via epost, på hjemmesiden til kommunen og sosiale medier. 
 
§8 Rapportering

Kommunens bruk av midler rapporteres til Miljødirektoratet innen fastsatt frist.