Oppdatert forskrift for vann- og avløpsgebyrer – Offentlig ettersyn

Gjeldende forskrift for vann- og avløpsgebyrer ble sist oppdatert i 2009. Det er nå utarbeidet forslag til ny forskrift som er i tråd med gjeldende regelverk og dagens praksis. 

 

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av gebyrer som abonnentene skal betale for kommunens vann- og avløpstjenester.  Gebyrsatsene fastsettes årlig av kommunestyret med hjemmel i forskriften.

Vann- og avløpsgebyrene i Åsnes kommune bygger på selvkostprinsippet. Selvkost innebærer at ekstrakostnader kommunen påføres ved å produsere  tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har etter forurensningsforskriften ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. 

Over- eller underskudd i det enkelte år skal henholdsvis avsettes eller trekkes fra bundne driftsfond. Vann- og avløpsgebyrene skal ikke brukes til å finansiere andre deler av kommuneforvaltningen.

Kommunens adgang til å kreve inn vann- og avløpsgebyrer er hjemlet i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Forurensningsforskriften fra 2004 fastsetter rammene for gebyrene og hovedreglene om utregning og innkreving.

Eventuelle merknader til forslag til ny VA-forskrift sendes til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller til e-post: post@asnes.kommune.no innen 6. desember 2023.

 

Forslag til ny forskrift finner du her (PDF, 815 kB)

Gjeldende forskrift finner du her