Oppstart av detaljregulering for Kringsjå massetak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Kringsjå massetak i Sævsjøberget på Finnskogen, planID 2023004, i Åsnes kommune. Tiltakshaver er Åsnes kommuneskoger KF.

Kartutsnitt over Kringsjå massetak. - Klikk for stort bilde

Planforslaget omfatter del av gbnr. 24/3 og planområdet er på ca. 70 daa. Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende massetak og med det tilrettelegge for fortsatt masseuttak.  

Mer informasjon finnes på www.arealplaner.no

Innspill eller spørsmål til planarbeidet kan innen 3.12.2023 sendes til: 

Envidan AS, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum eller his@envidan.no

Spørsmål kan rettes til Hilde Smedstad på tlf. 930 69363