Reguleringsendring Kjølen Nedre, Flisa sentrum, plan-ID 2021003 – planforslag til behandling etter plan- og bygningslovens § 12-14.

Åsnes kommune har mottatt forslag til endring av reguleringsplan Kjølen Nedre, plan-Id 2016005. Endringen omfatter i hovedsak gnr. 96, bnr. 90, og gjelder et areal som er omkranset av Solves gate i nord, Frøyas gate i vest, Skjoldmøyvegen i øst, og Friggsgate i sør.

 

Planforslaget og tilhørende dokumenter finnes her

 

I gjeldende arealplan er arealet avsatt til:

  • Forretning/kontor/flerbruksplass (BAA)
  • Bolig/forretning/kontor (BKB3-4)
  • Veg
  • Gang- og sykkelveg
  • Fortau

 

Hele kvartalet foreslås nå omregulert til næringsformål.

 

 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av nye lokaler for Klubben AS. (Kontor- og lagerlokaler.) Planforslaget er utarbeidet av Bjørnstad prosjektering AS, på vegne av Klubben AS.

 

 

Forholdet til overordnet plan:

Som illustrasjonene viser, så legger planen til rette for utbygging der hoveddelen av bygget er et stort lager. Planforslaget er slik sett i strid med kommuneplanens arealdel, vedtatt 23.09.2019. Kommuneplanbestemmelsenes § 4.8.1 b, siteres:

«Forretningsvirksomhet med hovedvekt på plasskrevende varer (type byggevarer, bilverksteder og lignende) skal etableres på Sundmoen, Flobergshagen, Saga næringspark og næringsområde på begge sider av Negardsvegen.»

Planforslaget og tilhørende dokumenter finnes her

Planforslaget behandles i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14. Endring og oppheving av reguleringsplan. Før det treffes vedtak, skal eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, gis anledning til å uttale seg. Jf. PBL § 1-9.

Det bes om at eventuelle uttalelser til reguleringsendringen sendes Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller pr. e-post til post@asnes.kommune.no innen 25.08.2022.