Utredningen om framtidas skole og barnehage er lagt fram

Arbeidsgruppa for utredning av framtidas barnehage og skole i Åsnes har lagt fram sin rapport. Basert på denne rapporten har kommunedirektøren kommet med en innstilling.

Klikk for stort bilde 

Rapporten og innstillingen er sendt til politisk behandling 22. september.

  • 28. september behandles saken i utvalg for oppvekst.
  • 12. oktober behandles saken i formannskapet.
  • 26. oktober sluttbehandles saken i kommunestyret.

 

Rapporten kan du lese i sin helhet her.

 

Dette er kommunedirektørens innstilling:

 

UTREDNING 2020 - FRAMTIDAS BARNEHAGE OG SKOLE

 

1. Åsnes kommunestyre vedtar å bygge en ny felles barneskole i Åsnes kommune – «Åsnes barneskole» - med oppstart høsten 2023

2. Skolen lokaliseres til skoleområdet på Flisa

3. Det settes en økonomisk ramme på inntil 250 millioner kroner for realisering av ny barneskole i Åsnes

4. Det igangsettes en prosess for detaljert planprogram (anbudsgrunnlag)

5. Planprogrammet skal ha fokus på og ivareta blant annet følgende:

  • a. Et bygg som er universelt tilpasset og tilrettelagt for alternative læringsarenaer og tilpasset opplæring
  • b. Bygget skal med tanke på bruk utover å dekke skolens behov – ha samhandling og samspill med lag og foreninger i tråd med kommune 3.0
  • c. SFO og kulturskolen skal være en del av bygget med egnede lokaler
  • d. Det skal legges vekt på å bygge miljøvenning med bruk av fremtidsrettet teknologi også med tanke på oppvarming
  • e. Det nedsettes følgende grupper for å ivareta jobbingen med planprogrammet: 1. Styringsgruppe 2. Arbeidsgruppe 3. Referansegruppe
  • f. Planprogrammet (anbudsgrunnlaget) skal legges for politisk behandling innen juni 2021
  • g. Det avsettes inntil 1,0 million kroner til ekstern bistand i forhold til jobbingen med planprogrammet

6. Jara skole legges ned og innlemmes i Flisa skole til skolestart høsten 2021

7. I byggeperioden brukes eksisterende kommunal bygningsmasse om Flisa skole må rives som en del av bygging av ny barneskole

8. Når det nye bygget er på plass og tatt i bruk, effektuerer kommunen salg av de bygg som ikke lenger skal brukes til skoleformål. Ved salg skal det ligge en klausul om at byggene ikke kan brukes til skoleformål

9. Jara og Sønsterud barnehager legges ned seinest fra 1.8.23

10. Bashammeren og Myrsnipa barnehager består som kommunale barnehager

11. Bashammeren og Myrsnipa barnehager tilpasses for å oppfylle krav og lovverk knyttet mot både ute- og inneareal

12. Det settes av en ramme på inntil 50 millioner kroner for utvidelse og tilpasninger for å oppfylle krav og lovverk knyttet mot barnehagene Bashammeren og Myrsnipa