Varsel om planoppstart – Detaljregulering Flisa, gnr 95 bnr 236 m.fl.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Detaljregulering gnr 95 bnr 236 m.fl, planID 2022002. Planområdet ligger nederst i Kaffegata.

Planarbeidet utføres av Åsnes kommune.

Bakgrunn for reguleringen er vedtak fra formannskapet i møte 16.10.2017, sak 046/17. Formannskapet fattet følgende vedtak: «Området O3 samt regulert kommunal parkeringsplass i reguleringsplan for Flisa del 2 området Skrivarvegen/posthuset stadfestet 24.03.1981 tas opp til regulering. Aktuelle nye reguleringsformål er bolig, bolig/forretning eller park hver for seg eller i kombinasjon»

Hensikten med planen er å omregulere den kommunale parkeringsplassen sør for Kjølamovegen  (gbnr. 95/236) og tidligere postkontor (gbnr. 95/12) til boligbebyggelse.

Planområdet er på ca. 15,2 daa og ligger nederst i Kaffegata.

Følg planarbeidet på arealplaner.no

 

. - Klikk for stort bilde 

Frist for å komme med spørsmål og innspill til planarbeidet er 28.10.2022.

Innspill rettes til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller på e-post: post@asnes.kommune.no