Høringer og varsler

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Detaljregulering gnr 95 bnr 236 m.fl, planID 2022002. Planområdet ligger nederst i Kaffegata.

Lørdag 20. august er det sensommerfest i Kaffegata, og SolørRadioen feirer sitt 30-årsjubileum med fest i hagen på Negarden 1897.

Arrangøren har søkt politiet om tillatelse til at det kan spilles musikk i hagen på Negarden etter kl. 23.

Politiet har godkjent søknaden om fest og godkjenner at helligdagsfreden fravikes frem til kl. 01:00 søndag 21.08.22. Dette er en utendørs konsert, som vil kunne høres utover selve konsertområdet.

 

Åsnes kommune har mottatt forslag til endring av reguleringsplan Kjølen Nedre, plan-Id 2016005. Endringen omfatter i hovedsak gnr. 96, bnr. 90, og gjelder et areal som er omkranset av Solves gate i nord, Frøyas gate i vest, Skjoldmøyvegen i øst, og Friggsgate i sør.

  

Åsnes formannskap har, i møte 13.06.22, sak 027/22, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Flisa del 6, gnr 97 bnr 17 mfl ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

25. og 26. juni arrangeres det norgesmesterskap i rallycross på Finnskogbanen på Åsnes Finnskog.

Politiet har gitt arrangøren KNA Solør Motorsport tillatelse til at helligdagsfreden kan fravikes på Finnskogbanen søndag 26. juni.

Handlingsplan for energi, klima og miljø 2022-2034 er lagt ut til offentlig høring.

 

Forslag til reviderte politivedtekter for Åsnes legges herved ut på høring. Frist for å komme med innspill er 6. mai.

På vegne av tiltakshaver Skogplanter Innlandet AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid. Detaljregulering for Skogplanter Innlandet, planID 2022001, fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

 

Sektor Helse, omsorg og velferd i Åsnes kommune har utarbeidet forslag til strategisk plan for sektoren. Forslaget inneholder i grove trekk en presentasjon av de utfordringer og satsningsområder som er gjeldende for sektoren.

 

Åsnes kommunestyre har i møte 31.01.2022 sak 005/22 vedtatt endring i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune med tilhørende løypekart. Vedtaket er fattet med hjemmel i § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag og § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.