Høringer og varsler

Forslag til reviderte politivedtekter for Åsnes legges herved ut på høring. Frist for å komme med innspill er 6. mai.

På vegne av tiltakshaver Skogplanter Innlandet AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid. Detaljregulering for Skogplanter Innlandet, planID 2022001, fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

 

Sektor Helse, omsorg og velferd i Åsnes kommune har utarbeidet forslag til strategisk plan for sektoren. Forslaget inneholder i grove trekk en presentasjon av de utfordringer og satsningsområder som er gjeldende for sektoren.

 

Åsnes kommunestyre har i møte 31.01.2022 sak 005/22 vedtatt endring i Forskrift om snøscooterløyper i Åsnes kommune med tilhørende løypekart. Vedtaket er fattet med hjemmel i § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag og § 4a i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

 

Åsnes formannskap har, i møte 17.01.2022, sak 005/22, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Finnskogbanen ut til 1. gangs offentlig ettersyn. Forslagsstiller er Kongelig Norsk Automobilklubb, og planforslaget er utarbeidet av Arkitektbua AS. Plan-ID er 2020005. 

 

Planutvalget i Åsnes har, i møte den 18.10.2021, i sak 037/21, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Tetenvegen 4 og 6, plan-id 2021002, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Planutvalget i Åsnes har, i møte den 22.11.2021, i sak 041/21, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Haakon Trangsruds veg 24, plan-id 2021001, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ligger ute til alminnelig ettersyn. Merknader må sendes innen 8. desember. Saken ble behandlet i formannskapet 22. november og skal behandles i kommunestyret 13. desember.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av reguleringsplanarbeid. Planarbeidet utføres av Åsnes kommune.

Bakgrunn for reguleringen er søknad fra Tore Fjeld om kjøp av tilleggsareal til sin boligtomt gnr 95 bnr 77 i Kjølaberget. I gjeldende plan er omsøkt areal regulert til veg og friområde.

Det er kommet inn en rekke innspill i høringen om utvidelse av snøscooterled i Åsnes.

Innspillene er samlet her. (PDF, 3 MB)