Høringer og varsler

Forslag til endring av "Forskrift om snøscooterløyper og løypekart i Åsnes kommune" ble vedtatt av formannskapet i møte 16.08.21, fsk-sak 020/21, og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Forslag til detaljreguleringsplaner for Tallbakkvegen 1 og "Sønsterud vest" er ute til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

På vegne av Sandermoen Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Tetenvegen 4 og 6» (arealplan-ID 2021002). Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Plan1 AS er engasjert til å utarbeide planen. Planområdet er på ca 6 dekar og består vesentligst av gnr/bnr 96/71 med tilliggende veggrunn i Idrettsvegen.

 

Åsnes kommunestyre vedtok 22. februar 2021 at utredningen «Fremtidens barnehage og skole», med utarbeidet tilleggsutredning, legges ut på høring til 6. april 2021.

 

På vegne av Solør Hus AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Haakon Trangsruds veg 24», arealplan-ID 2021001.

  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget i Åsnes, i møte den 30.11.2020, i sak 065/20, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter for Færder camping, plan-ID 2019001, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2020-2024 ligger ute til ettersyn med høringsfrist 14. desember.  

På vegne av Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) gjøres det i henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 kjent igangsetting av planarbeid for Finnskogbanen (gnr/bnr: 6/9, 6/25 og deler av 87/1) i Åsnes kommune. 

 

Forslag til kommunal planstrategi er på høring til 16. desember. Den kommunale planstrategiens formål er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.

 

Planprogram for detaljregulering Sparbysund-Balnes flomverke, plan-id 2020002, legges ut til offentlig ettersyn.