Høringer og varsler

Åsnes kommune vurderer å endre lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr. Forskriften ble sist endret i 2009. Forslaget vil innføre områdeinndeling i kommunen og endringer for minstearealet for elg, hjort og rådyr.

 

Detaljreguleringsplan med bestemmelser for Finnskogbanen, PlanID 2020005, ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte den 19.12.2022, sak 111/22.

 

.

Detaljreguleringsplan med bestemmelser for Flisa del 6, gnr 95 bnr 17 m.fl., planID 2021004, ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte 19.12.2022.

 

Reguleringsplan for Skogplanter Innlandet på Sønsterud er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er 20. februar 2023.

 

.

Budsjett 2023, handlingsprogram og økonomiplan 2023-2026 er ute på høring til 7. desember. Åsnes kommunestyre behandler saken i sitt møte mandag 19. desember kl. 9.

 

.

Åsnes kommune gir med dette, i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang med Områdereguleringsplan Flisa – riksveg 2, planID 2022004.

 

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-3 og § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Detaljregulering av Åsnes barneskole, plan-ID 2022003. Planarbeidet utføres av Åsnes kommune med bistand fra rådgiver.

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av reguleringsarbeid for Detaljregulering gnr 95 bnr 236 m.fl, planID 2022002. Planområdet ligger nederst i Kaffegata.

Lørdag 20. august er det sensommerfest i Kaffegata, og SolørRadioen feirer sitt 30-årsjubileum med fest i hagen på Negarden 1897.

Arrangøren har søkt politiet om tillatelse til at det kan spilles musikk i hagen på Negarden etter kl. 23.

Politiet har godkjent søknaden om fest og godkjenner at helligdagsfreden fravikes frem til kl. 01:00 søndag 21.08.22. Dette er en utendørs konsert, som vil kunne høres utover selve konsertområdet.

 

Åsnes kommune har mottatt forslag til endring av reguleringsplan Kjølen Nedre, plan-Id 2016005. Endringen omfatter i hovedsak gnr. 96, bnr. 90, og gjelder et areal som er omkranset av Solves gate i nord, Frøyas gate i vest, Skjoldmøyvegen i øst, og Friggsgate i sør.