Høringer og varsler

Planutvalget i Åsnes har, i møte den 22.11.2021, i sak 041/21, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Haakon Trangsruds veg 24, plan-id 2021001, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 ligger ute til alminnelig ettersyn. Merknader må sendes innen 8. desember. Saken ble behandlet i formannskapet 22. november og skal behandles i kommunestyret 13. desember.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av reguleringsplanarbeid. Planarbeidet utføres av Åsnes kommune.

Bakgrunn for reguleringen er søknad fra Tore Fjeld om kjøp av tilleggsareal til sin boligtomt gnr 95 bnr 77 i Kjølaberget. I gjeldende plan er omsøkt areal regulert til veg og friområde.

Det er kommet inn en rekke innspill i høringen om utvidelse av snøscooterled i Åsnes.

Innspillene er samlet her. (PDF, 3 MB)

Åsnes formannskap har, i møte 18.10.2021, i sak 036/21, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Kverntjern hyttefelt ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Åsnes kommune setter nå i gang arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. Første ledd i denne prosessen er, i henhold til plan- og bygningsloven (PBL), å utarbeide et program for arbeidet. 

Solør videregående skole avd. Sønsterud bedriver skyting på lerduebana på Haukåsen i tiden mellom kl. 09.00 og 14.30 den 28. oktober 2021.

 

Forslag til endring av "Forskrift om snøscooterløyper og løypekart i Åsnes kommune" ble vedtatt av formannskapet i møte 16.08.21, fsk-sak 020/21, og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Forslag til detaljreguleringsplaner for Tallbakkvegen 1 og "Sønsterud vest" er ute til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

På vegne av Sandermoen Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Tetenvegen 4 og 6» (arealplan-ID 2021002). Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Plan1 AS er engasjert til å utarbeide planen. Planområdet er på ca 6 dekar og består vesentligst av gnr/bnr 96/71 med tilliggende veggrunn i Idrettsvegen.