Detaljregulering for Haakon Trangsruds veg 24: Varsel om oppstart av planarbeid og varsel om oppstart av forhandling av utbyggingsavtale

På vegne av Solør Hus AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Haakon Trangsruds veg 24», arealplan-ID 2021001.

 Klikk for stort bilde 

Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Plan1 AS er engasjert til å utarbeide planen.

Planområdet er på 4,3 dekar og består av gnr/bnr 95/36 og del av 95/42, 95/109 og 109/337.

Området ligger mellom Haakon Trangsruds veg og Kaffegata sør i Flisa sentrum, og grenser i nord til Solør Hus sin næringseiendom gnr/bnr 95/109 og boligeiendommen 95/42, i vest mot bebyggelsen langs Kaffegate (95/30 og 95/31) i sør mot 95/8 og boligeiendommen 109/163 og i øst mot boligeiendommen 109/337 og Haakon Trangsruds veg. Oversiktskart som viser lokalisering av området og kartutsnitt med planens begrensning vises nedenfor.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av to leilighetsbygg i 3 etasjer og inntrukket 4. etasje, samt tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsareal/ lekeplass.

Området er regulert til boligbebyggelse (B4), bolig/forretning (BKB2), lekeplass (f_BLK1), veg (SV3) og gang- og sykkelveg (SGS6) i «Områderegulering Flisa Øst, del 4» (Plan-ID 0425_2015001), vedtatt 26.06.17.

Prinsippene i planforslaget vil i hovedsak være i samsvar med gjeldende reguleringsplan, men med noen justeringer mellom formålene/formålsgrensene. I gjeldende områderegulering er det innenfor området B4 tillatt maks gesimshøyde 11 m, maks mønehøyde 13,5 m og utnyttelsesgrad på %BYA=60%. Den planlagte bebyggelsen vil ligge innenfor utnyttelsesgraden, men det foreslås maks gesimshøyde på 13,5 m, men da med krav om at øverste etasje må være inntrukket.  

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.17.

Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området mellom tiltakshaver og Åsnes kommune.

 

Spørsmål og innspill kan rettes til

Plan1 AS Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen.                   

E-post: rag@p1.no,

Tlf.nr.: 95 92 00 27.

Frist for å komme med merknad ved varsel om oppstart av planarbeid og til forhandling av utbyggingsavtale er 09.03.21.