Detaljreguleringsplan for Finnskogbanen - Utlegging til 1. gangs offentlig ettersyn

Åsnes formannskap har, i møte 17.01.2022, sak 005/22, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Finnskogbanen ut til 1. gangs offentlig ettersyn. Forslagsstiller er Kongelig Norsk Automobilklubb, og planforslaget er utarbeidet av Arkitektbua AS. Plan-ID er 2020005. 

 

Hensikten med planarbeidet er detaljregulering av eksisterende og mulig utvidet arealbruk for motorsport inkludert nye aktiviteter for barn og unge med fokus på opplæring/konkurranse knyttet til ulike kjøretøy, trafikk og trafikksikkerhet.

Planområdet ligger i Åsnes Finnskog rett nord for Østre Flisa bru langs østsiden av Flisa elv, ca 19 km nord-øst for Flisa sentrum. Planområdet er totalt 309,6 dekar.

Forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende dokument er utlagt i papirformat på i biblioteket i Åsnes rådhus.

Eventuelle kommentarer eller synspunkter til planforslaget bes sendt skriftlig til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller på e-post: post@asnes.kommune.no innen 11.03.2022.

 

LES SAKENS DOKUMENTER OG KART HER