Høring - Endring av forskrift for minsteareal for elg, hjort og rådyr i Åsnes kommune

Åsnes kommune vurderer å endre lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr. Forskriften ble sist endret i 2009. Forslaget vil innføre områdeinndeling i kommunen og endringer for minstearealet for elg, hjort og rådyr.

 

Forslaget til endring av minsteareal har vært oppe til politisk behandling i utvalg for samfunnsutvikling 23.01.2023. Utvalget vedtok å sende forslaget ut på høring.

Våler kommune har også sin forskrift om minsteareal ute på høring. Det er ønskelig med like minsteareal dersom det er mulig. Slik arealene er sendt på høring, er det like minsteareal for elg og rådyr, men ulike minsteareal for hjort vest for Glomma.

Saksdokumentene finner du her.

Høringsfrist er satt til 15. februar 2023.

 

Innspill sendes til landbrukskontoret for Våler og Åsnes på epost: phl@vis.kommune.no

Spørsmål om saken kan rettes til viltforvalter Pia Knøsen Lund phl@vis.kommune.no, tlf. 99107780.