Oppstart for planarbeid Tetenvegen 4 og 6

På vegne av Sandermoen Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid for «Detaljregulering for Tetenvegen 4 og 6» (arealplan-ID 2021002). Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Plan1 AS er engasjert til å utarbeide planen. Planområdet er på ca 6 dekar og består vesentligst av gnr/bnr 96/71 med tilliggende veggrunn i Idrettsvegen.

Klikk for stort bilde 

Området ligger mellom Idrettsvegen og Kaffegata sør i Flisa sentrum. Planområdet grenser i nord til gnr/bnr 97/127, i vest mot forretnings- og boligbebyggelsen langs Kaffegata (96/67 og 96/32), i sør på motsatt side av Tetenvegen ligger næringseiendommene 95/43 og 95/141 og i øst vis a vis Idrettsvegen ligger Åsneshallen (Bjørkheim). Oversiktskart som viser lokalisering av området og kartutsnitt med planens begrensning vises nedenfor.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse i form av leilighetsbygg i 3 etasjer, samt tilhørende adkomst, parkering og uteoppholdsareal/lekeplass.

Området er regulert til forretning/kontor (F5), parkeringsplass (SP2) og veg (T14 og T16) i «Reguleringsplan for Kaffegata» (Plan-ID 199501), vedtatt 10.02.97. Prinsippene i planforslaget vil i hovedsak være i samsvar med gjeldende reguleringsplan, men med noen justeringer mellom formålene/formålsgrensene.

Det er i samråd med kommunen enighet om at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.17. Iht. pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området mellom tiltakshaver og Åsnes kommune.

Spørsmål og innspill kan rettes til Plan1 AS Gardermoen, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen.

E-post: oel@p1.no, Tlf.nr.: 97 69 12 77. Frist for å komme med merknad ved varsel om oppstart av planarbeid og til forhandling av utbyggingsavtale er 23.03.21.