Reguleringsplan til 1. gangs offentlig ettersyn: Detaljregulering Åsnes barneskole

Detaljreguleringsplan for Åsnes barneskole er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelse til planforslaget er 11. mai 2023.

Kartomriss til bruk ved detaljregulering for nye Åsnes barneskole.  - Klikk for stort bilde

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok, i møte 27.03.2023, i sak 018/23, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Åsnes barneskole, plan-id 2022003, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny felles barneskole på Flisa, innenfor samme område som dagens skole er lokalisert.

Planforslaget med tilhørende dokumenter kan ses på www.arealplaner.no.

Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er satt til 11.05.2023.

Eventuelle uttalelser sendes pr. post til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller pr. e-post til post@asnes.kommune.no