Reguleringsplan til 1. gangs offentlig ettersyn: Skogplanter Innlandet

Reguleringsplan for Skogplanter Innlandet på Sønsterud er lagt ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er 20. februar 2023.

. - Klikk for stort bilde 

Utvalg for samfunnsutvikling vedtok, i møte 28.11.2022, i sak 036/22, å legge forslag til detaljreguleringsplan for Skogplanter Innlandet, avd. Sønsterud, plan-id 2022001, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videreutvikling av den eksisterende planteskolen på Sønsterud.

Planforslaget med tilhørende dokumenter kan ses på www.arealplaner.no .

Frist for å komme med uttalelser til planforslaget er satt til 20.02.2023.

Eventuelle uttalelser sendes pr. post til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller pr. e-post til post@asnes.kommune.no