Varsel om oppstart av regulering: Detaljregulering for Skogplanter Innlandet på Sønsterud

På vegne av tiltakshaver Skogplanter Innlandet AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 igangsetting av planarbeid. Detaljregulering for Skogplanter Innlandet, planID 2022001, fremmes som en privat reguleringsplan hvor Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen.

. - Klikk for stort bildePlanområdets avgrensning.  

Varslet planområdet er på ca. 140 daa. Endelig planavgrensning kan bli justert etter høringsperioden. Planområdet består av gbnr. 39/654, 39/655 og 39/195. Grunneier og tiltakshaver er Skogplanter Innlandet AS.

Hensikten med planen er å legge til rette for en videreutvikling av eksisterende virksomhet. Det skal etableres et nytt produksjonsbygg i tilknytning til eksisterende bebyggelse, i tillegg til at en større del av virksomhetens areal skal benyttes til skogplanteproduksjon.

I gjeldende kommuneplan for Åsnes (2019-2030) vedtatt 23.9.2019 er områdene avsatt til næringsformål (område BN7 og BN10) med krav om detaljregulering før utbygging. Det er videre krav om at område BN10 forbeholdes planteskoledrift. Planforslaget følger opp intensjonene i kommuneplanen. Planområdet skal benyttes til en styrking og videreutvikling av Skogplanter Innlandet AS sin virksomhet.

Det er i samråd med kommunen vurdert at planforslaget ikke utløser krav til konsekvensutredning, iht. Forskrift om konsekvensutredning, §§1, 6 og 8. Hensyn til miljø og samfunn vil bli vurdert og ivaretatt i forbindelse med utarbeidelse av planbeskrivelsen.

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Hilde Smedstad, Elvarheimgt. 10B, 2408 Elverum, hilde@arealtek.no, mobil: 93069363.

www.arealtek.no 

Frist for å komme med merknader til oppstartsvarselet er 29.4.2022. Det vil også bli anledning til å komme med merknader til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling.

Planinitiativ (PDF, 990 kB)

 

Oppstartsreferat (PDF, 370 kB)

 

Saken kan også følges på arealplaner.no

 

. - Klikk for stort bildePlanområdets plassering på Sønsterud.