Varsel om planoppstart av områderegulering Kjellmyra 1 og Kjellmyra 2

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 kunngjøres med dette oppstart av områdereguleringsplan for Kjellmyra 1, plan-ID 2023001 og områderegulering Kjellmyra 2, plan-ID 2023002. Planarbeidet utføres av Åsnes kommune.

Kartutsnitt over Kjellmyra. - Klikk for stort bilde 

Reguleringsplanene behandles som to separate planer, men siden planene grenser mot hverandre, ses det som hensiktsmessig å kunngjøre oppstart av disse planene samlet.  

Planene skal erstatte de eldre reguleringsplanene Kjellmyra 1 (plan-ID 19890002), Kjellmyra 2 (plan-ID 19890003) og Mindre endring av reguleringsplan for gnr 39, bnr 85, Nordstadjordet Åsnes kommune, plan-ID 20050003-01, som i sin helhet vil innlemmes i områderegulering for Kjellmyra 1.

Hensikten med reguleringsendring vil primært være å få høyere utnyttelsesgrad på tomtene og fjerne bestemmelsen om øvre grense på 50 m2 grunnflate på garasje/carport med boder. I tillegg få oppdatert planene i samsvar med faktisk arealbruk slik det er i dag. Det planlegges derfor ikke for store endringer fra dagens situasjon.

I områderegulering for Kjellmyra 2 skal det også reguleres inn gang- og sykkelveg langs Holmbakken frem til brua over Flisaelva.

Planavgrensning for områderegulering Kjellmyra 1 og Kjellmyra 2 er til sammen på 466 dekar og vil i hovedsak følge gjeldende planavgrensning for de eldre reguleringsplanene Kjellmyra 1 og Kjellmyra 2 med noen justeringer. Endelig planavgrensning kan bli justert etter høringsperioden.

Sakens dokumenter finnes på arealplaner.no

Spørsmål og innspill til planarbeidet bes sendt skriftlig til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa eller på e-post: post@asnes.kommune.no innen 24.03.2023.