Varsel om planoppstart - Detaljregulering Flisa del 6 - gnr 95 bnr 17 mfl, planID 2021004.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres med dette oppstart av reguleringsplanarbeid. Planarbeidet utføres av Åsnes kommune.

Bakgrunn for reguleringen er søknad fra Tore Fjeld om kjøp av tilleggsareal til sin boligtomt gnr 95 bnr 77 i Kjølaberget. I gjeldende plan er omsøkt areal regulert til veg og friområde.

Søknaden ble behandlet i formannskapet i møte 18.10.2021, sak 024/21. Formannskapet fattet følgende vedtak: «Aktuelt område i reguleringsplan Flisa del 6, stadfestet 04.05.1986 tas opp til regulering. Aktuelle nye reguleringsformål er bolig. Reguleringskostnader legges på kjøpesummen».

Planområdet ligger i området ved krysset Saurevegen – Kjølabergsvegen innen Kjølaberget boligfelt på Flisa og omfatter eiendommene matrnr 95/17, 95/135, 96/15, 96/77, 98/13, 98/36, 98/87 og 98/143. Oversiktskartet viser planens begrensning.

 

 

I gjeldende plan, Flisa del 6 er området regulert til veg, friareal og bolig.

 

 

Utsnitt av grunnkart.

 

 

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligformål, ny lokalisering av friområdet samt vegframføring for Saurevegen.

 

Spørsmål og innspill kan rettes til Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, tlf 6295 6600 eller e-post: post@asnes.kommune.no Frist for å komme med merknad ved varsel om oppstart av planarbeid settes til 07.01.2022.