Vedtatt detaljreguleringsplan for Åsnes barneskole, planID 2022003

Detaljreguleringsplan med bestemmelser for Åsnes barneskole, planID 2022003, ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte 26.06.2023, sak 032/23.

Kart som viser reguleringsområde for nye Åsnes barneskole. - Klikk for stort bilde

Bakgrunn for reguleringen er kommunestyrets vedtak i 19.04.21 (KST-040/21) om å bygge ny felles barneskole i Åsnes kommune med lokasjon på skoleområdet på Flisa. Åsnes barneskole skal være felles barneskole for alle kommunens barneskoleelever. SFO og kulturskolen skal inkluderes og deler av uteområdene skal være i sambruk med ungdomsskolen. Planen skal ivareta ansattparkering, korttidsparkering for foreldre og bidra til sikker trafikkavvikling med vekt på trafikksikkerhet for myke trafikanter.

Reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende dokumenter kan ses på www.arealplaner.no.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan påklages skriftlig til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller på e-post: post@asnes.kommune.no innen 24.07.2023.