Vedtatt reguleringsplan for Finnskogbanen

Detaljreguleringsplan med bestemmelser for Finnskogbanen, PlanID 2020005, ble vedtatt av Åsnes kommunestyre i møte den 19.12.2022, sak 111/22.

. - Klikk for stort bilde 

Hensikten med planen er detaljregulering av  eksisterende og utvidet arealbruk for motorsport inklusive nye aktiviteter for barn og unge med fokus på opplæring og konkurranse knyttet til ulike kjøretøy, trafikk og trafikksikkerhet.

Planområdet, totalt 309,6 dekar, ligger langs østsiden av Flisa elv rett nord for Østre Flisa bru.

Reguleringsplanen med bestemmelser og tilhørende plandokument kan ses på www.arealplaner.no

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan påklages skriftlig til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller e-post post@asnes.kommune.no  innen 2. februar 2023.