Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan og setter langsiktige mål for rammer og drift. 

Medlemstallet er 23 representanter.

Kommunestyret og formannskapet skal sammen med utvalgene ha en klar styringsfunksjon.

 

Møteplan, sakslister, protokoller, medlemmer og varamedlemmer finner du her

Kommunestyremøter på nett-TV

Politisk sekretær: May Grete Skolegården, telefon 62 95 66 29

 

Gjennomgående representasjon

Det skal være en gjennomgående representasjon i det samlede politiske styringssystem, bortsett fra i ad hoc-utvalg. Ordfører og varaordfører skal være i formannskapet (sju medlemmer). De øvrige medlemmer av kommunestyret fordeles på tre utvalg (seks, seks og sju medlemmer) og kontrollutvalget (to av fem medlemmer).

 

Folkets spørretime

Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til kommunestyret og ordføreren i begynnelsen av et kommunestyremøte.

Folkets spørretime