Folkets spørretime

Umiddelbart før kommunestyrets møte settes, gjennomføres det inntil 30 minutter offentlig spørretid i møtesalen.  Dette gjelder imidlertid ikke i forbindelse med kommunestyrets budsjettmøter.

Alle personer som er bosatt i Åsnes kommune kan stille spørsmål til ordføreren.  Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.


Reglement for folkets ”spørretime” ved kommunestyrets ordinære møter i Åsnes kommune 


1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 30 minutters offentlig spørretime i møtesalen. Ordningen gjelder ikke ved kommunestyrets behandling av budsjett/handlingsplan og heller ikke ved ekstraordinære møter.  

2. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes ikke spørretimen fullt ut, settes møtet og forhandlingene begynner etter foreliggende saksliste. Straks forhandlingene er begynt, bortfaller spørretiden.

3. Alle personer som er bosatt i kommunen kan stille spørsmål til kommunestyret og ordføreren. Rettes spørsmålet til kommunestyret, avgjør ordføreren hvem som skal besvare spørsmålet. For å sikre at svareren kan gi et tilfredsstillende svar, bør spørsmålene som hovedregel være forelagt ordføreren senest to arbeidsdager før møtet. Spørsmålene skal i hovedsak være muntlig framsatt av spørsmålsstilleren, men også skriftlige spørsmål kan stilles. Hovedregelen er at spørsmålene leses opp av spørsmålsstilleren. Spørsmål kan også stilles muntlig direkte i møtesalen.

4. Spørsmålene må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere. Spørsmål som etter ordførerens oppfatning bør stilles til den kommunale administrasjon avvises. 

5. Spørsmålene skal være korte, og ordføreren kan gi anledning til replikker. Spørsmål som stilles vedrørende saker oppført på sakslista avvises – spørsmålet kan besvares etter at saken er behandlet.

6. Spørsmål som ikke kan besvares forsvarlig umiddelbart, utsettes til neste møte.

7. Oppstår det tvil om forståelsen av dette reglement, avgjør ordføreren spørsmålet. Er et medlem ikke enig i ordførerens avgjørelse om tolkningen av reglementet, kan medlemmet etter spørretimen forlange at spørsmålet tas opp til ny behandling på neste møte med offentlig spørretime.

8. Det føres eget referat fra spørretimen.

9. Spørretimen avholdes i åpent møte, dersom ikke annet følger av taushetsplikt eller andre hensyn i henhold til lovverk. 

Vedtatt i kommunestyremøte 22.05.06 under sak 046/2006.