Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget i Åsnes jobber for at Åsnes skal bli en trafikksikker kommune. Trafikksikkerhetsutvalget har fokus på trafikksikkerhet internt i kommunen, for befolkningen og særlig for barn og unge. 

Trafikksikkerhetsutvalget (TRUT) i Åsnes er et kommunalt utvalg underlagt administrasjonen, og utvalget rapporterer til administrasjonen. Utvalget skal møtes minst fire ganger hvert år. Møter utover dette blir kalt inn etter avtale mellom leder og politisk sekretær/kommunedirektøren.

Utvalget jobber ut fra en trafikksikkerhetsplan hvor de overordnede målene er å:

 • Øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeid for å redusere antall trafikkulykker
 • Sette fokus på trafikksikkerhet internt i kommunen, for befolkningen, barnehager og skoler
 • Samle flere instanser om trafikksikkerhetstiltak som er nevnt i handlingsplan
 • Være en pådriver for mest mulig gang- og sykkelveg
 • Sette mer fokus på trafikksikkerhet i sammenheng med folkehelse

Trafikksikkerhetsutvalget skal også etterstrebe å:

 • Samordne trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen samt fungere som bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker.
 • Utarbeide forslag til revisjon av kommunen sin trafikksikkerhetsplan hvert 4. år.
 • Utarbeide forslag til revisjon av trafikksikkerhetsplanen sitt handlingsprogram hvert år.
 • Oppdatere oversikt over trafikkfarlige punkter/strekninger i kommunen.
 • Være høringspart i forbindelse med nye eller reviderte arealplaner.
 • Være høringspart for aktuelle skiltplaner.
 • Være høringspart i saker som gjelder trafikkfarlig skoleveg.
 • Involvere og utfordre foreninger og organisasjoner i trafikksikkerhetsarbeidet.
 • Arbeide med oppfølging av trafikksikkerhetsplanen.
 • Være pådriver overfor alle kommunale tjenesteområder når det gjelder trafikksikkerhet.
 • Arbeide for at nødvendige midler til trafikksikkerhetsarbeid blir prioritert i budsjettet.
 • Bidra til at trafikksikkerhet får økt oppmerksomhet i Åsnes kommune.

Det er utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan som utvalget jobber etter. Denne planen er utarbeidet i samsvar med fylkesplanen for trafikksikkerhet. Formålet med en trafikksikkerhetsplan er å vise hvilke utfordringer vi står ovenfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Åsnes kommune, samt at vi har målsetninger det er ønskelig å oppnå i det forebyggende arbeidet.

Trafikksikkerhetsutvalget forholder seg også til den nasjonale transportplanen og har tett samarbeid med trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet (FTU) på fylkesnivå og instanser som Statens vegvesen og Trygg Trafikk, for å nevne noen.

Trafikksikkerhetsutvalget i Åsnes og trafikksikkerhetsplanen har i likhet med den nasjonale transportplanen og fylkesplanen en nullvisjon for vårt arbeid med trafikksikkerhet. Det betyr at arbeidet med trafikksikkerhet bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken.

ÅSNES KOMMUNES VISJON

Åsnes kommune er en inkluderende og miljøbevisst kommune. Vi i Åsnes trafikksikkerhetsutvalg ønsker å etterstrebe nullvisjonen og Åsnes kommunes visjon i vårt arbeid.

 

 

Medlemmer i Trafikksikkerhetsutvalget i perioden 2019-2023:

Leder: Per Erik Engen (AP)

Nestleder: Tonje J. Lillemo (H)

Medlem: Ida Marie Bredvold (FRP)

Medlem: Terje Myrvold (AP)

Fra administrasjonen: Jan Bjerktun (SLT-koordinator)

Sekretær: Baran Hosein Hasso, (Ingeniør hos tekniske tjenester)

Varamedlemmer:

Per Roar Bredvold (FRP)

Marianne Kjellgren (AP)

Marita Kalfoss Sollien (V)

Henvendelser til trafikksikkerhetsutvalget rettes skriftlig til utvalget via utvalgets sekretær Baran Hosein Hasso