Trafikksikkerhetsutvalget

Trafikksikkerhetsutvalget i Åsnes jobber for at Åsnes skal bli en trafikksikker kommune. Trafikksikkerhetsutvalget har fokus på trafikksikkerhet internt i kommunen, for befolkningen og særlig for barn og unge. 

Trafikksikkerhetsutvalget i Åsnes er et kommunalt utvalg underlagt administrasjonen, og utvalget rapporterer til administrasjonen. Utvalget skal møtes minst fire ganger hvert år. Møter utover dette blir kalt inn etter avtale mellom leder og politisk sekretær/kommunedirektøren.

Utvalget jobber ut fra en trafikksikkerhetsplan hvor de overordnede målene er å:

 • Øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeid for å redusere antall trafikkulykker
 • Sette fokus på trafikksikkerhet internt i kommunen, for befolkningen, barnehager og skoler
 • Samle flere instanser om trafikksikkerhetstiltak som er nevnt i handlingsplan
 • Være en pådriver for mest mulig gang- og sykkelveg
 • Sette mer fokus på trafikksikkerhet i sammenheng med folkehelse

Trafikksikkerhetsutvalget skal også etterstrebe å:

 • Samordne trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen samt fungere som bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker.
 • Utarbeide forslag til revisjon av kommunen sin trafikksikkerhetsplan hvert 4. år.
 • Utarbeide forslag til revisjon av trafikksikkerhetsplanen sitt handlingsprogram hvert år.
 • Oppdatere oversikt over trafikkfarlige punkter/strekninger i kommunen.
 • Være høringspart i forbindelse med nye eller reviderte arealplaner.
 • Være høringspart for aktuelle skiltplaner.
 • Være høringspart i saker som gjelder trafikkfarlig skoleveg.
 • Involvere og utfordre foreninger og organisasjoner i trafikksikkerhetsarbeidet.
 • Arbeide med oppfølging av trafikksikkerhetsplanen.
 • Være pådriver overfor alle kommunale tjenesteområder når det gjelder trafikksikkerhet.
 • Arbeide for at nødvendige midler til trafikksikkerhetsarbeid blir prioritert i budsjettet.
 • Bidra til at trafikksikkerhet får økt oppmerksomhet i Åsnes kommune.

Det er utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan som utvalget jobber etter. Denne planen er utarbeidet i samsvar med fylkesplanen for trafikksikkerhet. Formålet med en trafikksikkerhetsplan er å vise hvilke utfordringer vi står ovenfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Åsnes kommune, samt at vi har målsetninger det er ønskelig å oppnå i det forebyggende arbeidet.

Trafikksikkerhetsutvalget forholder seg også til den nasjonale transportplanen og har tett samarbeid med trafikksikkerhetsutvalget i Innlandet (FTU) på fylkesnivå og instanser som Statens vegvesen og Trygg Trafikk, for å nevne noen.

Trafikksikkerhetsutvalget i Åsnes og trafikksikkerhetsplanen har i likhet med den nasjonale transportplanen og fylkesplanen en nullvisjon for vårt arbeid med trafikksikkerhet. Det betyr at arbeidet med trafikksikkerhet bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken.

Åsnes kommune er en inkluderende og miljøbevisst kommune. Vi i Åsnes trafikksikkerhetsutvalg ønsker å etterstrebe nullvisjonen og Åsnes kommunes visjon i vårt arbeid.

 

Trafikksikker kommune

I desember 2022 ble Åsnes kommune sertifisert som “trafikksikker kommune” av Trygg Trafikk.  

Hva vil dette si? Å være en trafikksikker kommune innebærer å jobbe systematisk og helhetlig med trafikksikkerhet på tvers av alle kommunens sektorer og ansvarsområder. Dette krever en dedikert innsats fra både trafikksikkerhetsutvalget og andre relevante aktører i kommunen. I og med at Åsnes kommune ble godkjent som en trafikksikker kommune av Trygg Trafikk, har kommunen klart å integrere trafikksikkerhet i sine rutiner og planer på en systematisk måte.

Trafikksikkerhet handler ikke bare om fysiske tiltak som gang- og sykkelveier eller gatelys, som ofte kan være kostbare og tidkrevende å implementere. Minst like viktig er arbeidet med å påvirke holdninger og adferd hos kommunens innbyggere. Dette innebærer å jobbe med bevissthet rundt trafikksikkerhet blant ansatte, skoler, barnehager, idrettslag og andre organisasjoner.  Åsnes kommune har opprettet rutiner og integrert trafikksikkerhet i årsplanene sine, noe som har systematisert det allerede gode arbeidet som ble gjort.

 

Medlemmer i Trafikksikkerhetsutvalget i perioden 2023-2027:

Leder: Tonje J. Lillemo (H)

Nestleder: Kenneth Konttorp (FRP)

Medlem: Roger Bekkemoen (SP)

Fra administrasjonen: Jan Bjerktun (SLT-koordinator)

Fra politiet: Mattis Briskerud

Sekretær: Baran Hosein Hasso, (Ingeniør hos tekniske tjenester)

 

Varamedlemmer:

Jan Peistorpet (FRP)

Ingrid Folkvord Mehl (SP)

Erlend Andre Dahl Hansen (H)

Henvendelser til trafikksikkerhetsutvalget rettes skriftlig til utvalget via utvalgets sekretær Baran Hosein Hasso

 

Hvilke type henvendelser tar trafikksikkerhetsutvalget imot fra publikum?

 • Trafikkfarlige kryss og veistrekninger: Meld fra om steder hvor det ofte oppstår farlige situasjoner eller ulykker.
 • Sikthindringer: Informer om busker, trær eller andre objekter som hindrer sikten for trafikanter.
 • Mangler ved gang- og sykkelveier: Rapporter om dårlig vedlikeholdte eller manglende gang- og sykkelveier.
 • Skilt og veimerking: Gi beskjed om utydelige eller manglende trafikkskilt og veimerking.
 • Farlige fotgjengerfelt: Meld inn fotgjengerfelt hvor det er høy risiko for ulykker.
 • Belysning: Informer om dårlig eller manglende gatelys som kan påvirke trafikksikkerheten.
 • Skoleveier: Rapporter farlige forhold på skoleveier hvor barn ferdes.
 • Hastighetsproblemer: Gi beskjed om områder hvor hastighetsgrenser ikke overholdes eller er uegnet.
 • Offentlige transportproblemer: Informer om farlige situasjoner ved busstopp, holdeplasser og på strekninger brukt av skolebusser.
 • Trafikkadferd: Er det særskilte områder som utmerker seg her? Meld inn farlige trafikkmønstre eller adferd, som for eksempel hyppige brudd på trafikkreglene.
 • Politiet får inn mange saker/klager rundt trafikk og trafikksikkerhet i kommunen. Melde inn disse til trafikksikkerhetsutvalget slik at de kan tas fra utvalget og videre i systemet inn til fylket via statsforvalter.