Stenging av Jara SFO fra 01.08.2021

Grunnet nedgang i elevtallet og krevende økonomi, må Åsnes kommune iverksette tiltak.  Dette får innvirkning på sektor oppvekst. Alle skoler blir berørt av budsjettemssige tilpasninger, og ved Jara resulterer dette i stenging av SFO fra 01.08.2021.

Det er gjort en vurdering med hensyn til hvordan tilpasningen skal gjøres på Jara, og det er besluttet å prioritere den daglige skoledriften ved å ikke berøre lærerårsverk.

Opplæringsloven sier følgende om kommunens plikt og ansvar i henhold til SFO- tilbud:

§ 13-7.

Skolefritidsordninga

Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_15#%C2%A713-7

Dette innebærer at kommunen er pliktig til å gi et SFO- tilbud, men ikke ved hver enkelt skole. Det er mulig å søke plass på de andre private og kommunale gode SFO- tilbudene i kommunen.

Åsnes kommune beklager ulempen dette måtte medføre.